Kler? - żenująco nudny. – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 20 opinii.

"Kler"? - żenująco nud­ny.

myśl • 21 października 2018, 21:50

Jutro 

https://braciasamcy.pl/index.php?/topic/4776-przełomowe-momenty-które-wybiły-mnie-z-matrixa/ 

Nie smu­taj, będzie dob­rze. :)) 

pew­nie tak 

Bożen­ko, nie wie­działem, że pochodzisz z Blis­kiego Wschodu...
Mu­siałaś być trzy­mana w chle­wiku, bez żad­nych wygód... myślisz, że po­wodem może być tusza? ;)
Pew­nie stąd te Two­je ma­niery...
Dob­ra­noc. :)) 

Tak wy­syłają mi zdje­cia swoich pe­ni suw ale ja nie cier­pię mez­czyzn za wasze oszu­kiwa­nie za bi­cie po­niżanie za wy­korzys­ty­wanie za gwałty ja­kie ro­bicie za niez­ro­zumienie za waszą nieobec­ność za pi­jan­stwo za ma­canie brud­ny­mi łapa­mi za nieświeży od­dech za chwy­tanie za tyłek . Jes­tescie wiep­rza­mi a te­raz musze isc spać. 

Bożen­ko, up­chnąłem Two­je sa­dełko w su­kienkę Ver­sejz ;) Może to nie ja­kiś nadzwyczaj­ny mo­del, ale żeby za­raz... wo­rek? Nie in­te­resują Cię? Po­dob­no pra­wie wszys­cy pa­nowie po­syłają Ci na­gie foty?
Wy­bacz, ale nie jes­tem fo­toge­niczny. :D 

Wca­le nie na­wet nie wy­silasz się by o tym po­myślić wsadziłeś mnie do od­po­wied­niego wor­ka i ty­le ale ja mam to gdzieś mało in­te­resują mnie ja­kieś tam zna­jomos­ci na portalach. 

A dys­po­nujesz jakąś wiedzą na in­ny temat?
Wy­dawało mi się, że pot­ra­fisz tyl­ko ta­kie roz­mo­wy pro­wadzić, ale sko­ro nie, to jes­tem mi­le zas­koczo­ny. :) 

Chce byś wie­dział że nie ze mną ro­mowy na cham­skie te­maty po­niżej pa­sa . 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 16:26oszi3 sko­men­to­wał tek­st Zamiast być sa­mowys­tar­czal­ni — [...]

dzisiaj, 14:49sprajtka do­dał no­wy tek­st Echo chodzi za mną

dzisiaj, 12:23sprajtka sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 11:14bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 11:04bystry.76 do­dał no­wy tek­st zwijam cię naprędce jak sta­ry [...]

dzisiaj, 10:20yestem sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie dwieście dwu­nas­te

dzisiaj, 10:16yestem sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 10:14yestem sko­men­to­wał tek­st Zamiast być sa­mowys­tar­czal­ni — [...]

dzisiaj, 10:13yestem sko­men­to­wał tek­st Można być pew­nym siebie, [...]

dzisiaj, 10:11yestem sko­men­to­wał tek­st Wrócić tu­taj po kil­ku [...]