Kilka osób potknęło się [...] – Twelveoclock

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Twelveoclock — zgromadziliśmy 13 opinii.

Kil­ka osób pot­knęło się o ka­mień, pos­ta­nowiłem, że odłożę go na bok.
Raczej nie zba­wiłem świata, ale może dzi­siaj wie­czo­rem ko­goś nie będzie bo­leć no­ga.

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 lutego 2019, 06:53

dob­rzy ludzie tak przymuszają 

Hah, a to nie wie­działem, że to jest już przy­mus by­cia dobrym... 

dob­rym trze­ba być mi­mo wszys­tko więc bez tej duppy 

Twarzą do słońca, duppą do ludzi(świata)?

Yes­tem, ka­mień nag­robny to niech już so­bie leży le­piej... ;] 

Taaak, pod wa­run­kiem, że to chy­ba ka­mień nag­robny... :P
Nikt nie uwie­rzy ko­biecie, która w życiu słowa praw­dy nie po­wie­działa. :D 

os­tatnio rzu­ciłem pe­ta na ziemię, nie było gdzie ani w co... co­fam co po­wie­działem niżej

świat to ty, trze­ba się us­ta­wić twarzą do słońca i tyle 

Myślę, że wpa­jamy so­bie, że jeśli chce­my zmienić świat, to na­leży zacząć od siebie, a mały ka­myk wy­wołuje la­winę, ale czy tak w rzeczy­wis­tości jest...? 

za­pew­ne to pew­na obsesja
ja miałbym kłopot rzu­cić śmieć na chod­nik a co do­piero pe­ta, zaw­sze wcis­kam w ka­nali­zac­je jak nie ma śmietnika 

Też mam cza­sem ta­kie schi­zy i to chy­ba początek sza­leństwa, więc radzę uważać. 

sza­cunek dla obywatela 

.Rodia

Użytkownicy
S T U
Aktywność

dzisiaj, 10:58.Rodia sko­men­to­wał tek­st Sumą błędów jest stwier­dzić, [...]

dzisiaj, 10:53.Rodia sko­men­to­wał tek­st Człowieka zmu­sisz do mil­cze­nia [...]

dzisiaj, 10:51.Rodia sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

dzisiaj, 09:21Spruta sko­men­to­wał tek­st daleko stąd daw­no te­mu żyli ona [...]

dzisiaj, 09:13Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Tak długo trzy­masz za [...]

dzisiaj, 06:21eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Napiękniejszei naj­bar­dziej fas­cy­nujące jest [...]

dzisiaj, 06:18eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dobre uczyn­ki są łat­wiej­sze [...]

dzisiaj, 04:42oszi3 do­dał no­wy tek­st Kto chce uto­pić w [...]

dzisiaj, 04:36rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Skrajna ab­sty­nen­cja pro­wadzi do [...]