Kiedyś z łatwością można [...] – Kwintesencja Nieśmiertelności

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Kwintesencja Nieśmiertelności — zgromadziliśmy 1 opinia.

Kiedyś z łat­wością można było odzys­kać mo­je zaufa­nie. Przyz­naję. Jes­tem wy­rozu­miała, na wiele wys­koków przy­mykam oczy bo? Za bar­dzo mi za­leży, ale nie pot­ra­fię już kochać. Nie umiem, może dla­tego, że się boję. Boję się ko­lej­ne­go upad­ku. Zmieniłam się. Każdy się zmienia, ale ja z ro­ku na rok na gor­sze. Nie kon­tro­luję te­go. Nie jes­tem zdol­na do mor­der­stwa, po pros­tu po­padam w sta­ny dep­re­syj­ne a wte­dy nie jes­tem miła. Po­kazuję ludziom te wszys­tkie naj­gor­sze cechy, które tak nap­rawdę chciałabym zaszuf­ladko­wać i nie wy­puszczać ich z tej cias­nej klat­ki. I to właśnie wte­dy wszys­tko wy­pomi­nam nie dla­tego aby ko­goś skrzyw­dzić, ale dla­tego aby oka­zać tej oso­bie, że nap­rawdę mnie to za­bolało i da­lej bo­li. Nie umiem za­pomi­nać i chy­ba naj­bar­dziej te­go żałuję bo może wte­dy to wszys­tko byłoby łat­wiej­sze, ale nig­dy nie jest łat­wo choćbyśmy chcieli dos­tać gwiaz­dkę z nieba to nam się nie uda. Był czas kiedy chciałam być kocha­na. Chciałam mieć psa. Chciałam abym się liczyła tyl­ko ja dla niego. Miałam ta­kiego. Żył tyl­ko nies­pełna dwa, trzy la­ta. Już sa­ma dob­rze nie pa­miętam. Miałam go krótko, ale dla mnie wys­tar­czyły te ulot­ne chwi­le abym za­pamiętała go do końca życia. Był kudłaty, czar­nej maści i miał uszy jak nieto­perz. Trys­kał ra­dością, której nie dos­trzegłam w żad­nym in­nym psie. Tak. Był zwykłym kun­delkiem, ale niesa­mowi­tym. Niepow­tarzal­nym i mi­mo iż minęło te cho­ler­ne 9 lat ja na­dal o nim pa­miętam. Na­dal pa­miętam ten dzień jak­by to było wczo­raj. Dwu­nas­ty sier­pnia dwa ty­siące piąte­go ro­ku nie opuszcza mnie od tam­tej chwi­li kiedy go stra­ciłam. Byłam cho­ra. Ten dzień pa­miętam jak przez mgłę, ale mo­ment kiedy ta­ta oz­najmił mi, że go już nie ma zro­zumiałam, że nic nie trwa wie­cznie. Wszys­cy od­chodzą bez względu na to czy ma­my na to wpływ czy nie. Bo i na nas przyj­dzie kiedyś czas. Nie zna­my dnia ani godzi­ny, ale od­chodzi­my. Wszys­cy.. Dla­tego cie­szmy się każdym dniem. Nie pielęgnuj­my niena­wiści. Przyz­naję często mnie po­nosi. Często mówię coś cze­go nie chciałabym wyrzu­cić z siebie, ale prze­mawia wte­dy prze­ze mnie złość. Nie pa­nuję nad tym. Nig­dy nie pa­nowałam. I z całego ser­ca przep­raszam wszys­tkich, których w ja­kikol­wiek skrzyw­dziłam. Przep­raszam, że jes­tem ta­ka a nie in­na. Przep­raszam, że jes­tem des­truk­cyjna, ale będę gor­sza. Z każdą po­rażką nie po­zos­ta­je we mnie nic prócz żalu, pus­tki i wspom­nień, które od­twarzam w pa­mięci codzien­nie.. Jest coś jeszcze. Zaw­sze mówię co myślę, zwłaszcza pod wpływem złości.. Palę wte­dy wszys­tkie mos­ty. Przes­ta­je mi na czym­kolwiek za­leżeć. To stan, w którym człowiek nie pa­nuje nad emoc­ja­mi. Ja też wte­dy nie pot­ra­fię. Pod tym względem nie jes­tem tchórzem, ale często na tym tracę. Tracę bo ludzie chcieli­by słyszeć je­dynie kom­ple­men­ty a ja do tej per­so­ny nie na­leżę i często przez moją bez­pośred­niość po­większam gro­no swoich wrogów. Nikt nie chce być okłamy­wany, ale jak mówisz prawdę to i tak jes­teś zły. Świata ani ludzi nie zro­zumiesz ani ich poglądów. W na­turze tak nap­rawdę wszys­tko jest sprzeczne i niep­rze­widy­wal­ne. Nies­te­ty. 

myśl • 19 czerwca 2017, 21:20

za­tem " nie pieleg­nuj- cie nienawisci" 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Badylek

Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 07:09Nughal do­dał no­wy tek­st Jesteśmy to­pieni w rze­ce [...]

dzisiaj, 06:24fyrfle do­dał no­wy tek­st OŚWIĘCIM

dzisiaj, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

wczoraj, 23:08LiaMort sko­men­to­wał tek­st Życie to chwi­la, która [...]

wczoraj, 21:02.Rodia sko­men­to­wał tek­st wiele mnie uj­mu­je, więc [...]

wczoraj, 21:02szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 20:59.Rodia sko­men­to­wał tek­st pisaki

wczoraj, 20:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ty M cza­sem

wczoraj, 20:37M44G sko­men­to­wał tek­st Ty M cza­sem