Kiedyś byłem życzliwy. Byłem [...] – Szczebel

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Szczebel — zgromadziliśmy 0 opinii.

Kiedyś byłem życzli­wy. Byłem też wier­ny. Przej­mo­wały mnie prob­le­my in­nych. Sta­wiałem swo­ja osobę zaw­sze na końcu. Bałem się ludzi pos­ta­wionych wyżej ode mnie. Po ośmiu la­tach życzli­wości zaczy­nam od­puszczać, bo mo­ja życzli­wość jest pa­mięta­na tyl­ko przez chwilę. Po sześciu la­tach wier­ności zos­tałem sam, a je­dyną troską ze stro­ny mych "przy­jaciół" jest mówienie in­nym nies­tworzo­nych his­to­rii o mnie. Roz­wiązy­wanie ludzkich prob­lemów już mnie męczy, gdyż nig­dy tak nap­rawdę nie usłyszałem szcze­rego "Dziękuję". Sta­wiając siebie na końcu spra­wiło, że mo­je zasługi były przy­pisy­wane in­nym. Bojąc się ludzi o większej władzy nie zauważyłem, że zaczęli oni mną po­miatać. Naj­wy­raźniej będę mu­siał obrócić mo­je życie o 180 stop­ni . . . 

myśl
zebrała 8 fiszek • 13 stycznia 2011, 17:47
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Szczebel

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 20:03$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st największą siłę prze­bicia ma [...]

dzisiaj, 19:59róż li­la sko­men­to­wał tek­st największą siłę prze­bicia ma [...]

dzisiaj, 19:55$$ ma­ny do­dał no­wy tek­st największą siłę prze­bicia ma [...]

dzisiaj, 19:26$$ ma­ny do­dał no­wy tek­st największą zgubą człowieka jest [...]

dzisiaj, 18:48PearlSoul25 sko­men­to­wał tek­st Czy można upaść niżej?

dzisiaj, 18:43Conrack1410 do­dał no­wy tek­st Gdy wy­jeżdżałaś spełniać marze­nia, byłem [...]

dzisiaj, 18:38Wierzchu do­dał no­wy tek­st Kiedyś mało myślałem, po [...]

dzisiaj, 17:51szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?