Kiedyś byłem życzliwy. Byłem [...] – Szczebel

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Szczebel — zgromadziliśmy 0 opinii.

Kiedyś byłem życzli­wy. Byłem też wier­ny. Przej­mo­wały mnie prob­le­my in­nych. Sta­wiałem swo­ja osobę zaw­sze na końcu. Bałem się ludzi pos­ta­wionych wyżej ode mnie. Po ośmiu la­tach życzli­wości zaczy­nam od­puszczać, bo mo­ja życzli­wość jest pa­mięta­na tyl­ko przez chwilę. Po sześciu la­tach wier­ności zos­tałem sam, a je­dyną troską ze stro­ny mych "przy­jaciół" jest mówienie in­nym nies­tworzo­nych his­to­rii o mnie. Roz­wiązy­wanie ludzkich prob­lemów już mnie męczy, gdyż nig­dy tak nap­rawdę nie usłyszałem szcze­rego "Dziękuję". Sta­wiając siebie na końcu spra­wiło, że mo­je zasługi były przy­pisy­wane in­nym. Bojąc się ludzi o większej władzy nie zauważyłem, że zaczęli oni mną po­miatać. Naj­wy­raźniej będę mu­siał obrócić mo­je życie o 180 stop­ni . . . 

myśl
zebrała 8 fiszek • 13 stycznia 2011, 17:47
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Szczebel

Użytkownicy
R S T
Aktywność

wczoraj, 23:46Żelek sko­men­to­wał tek­st Niespodziewane niekiedy le­piej zap­la­nuje [...]

wczoraj, 23:18♥. Ska­lon A.M sko­men­to­wał tek­st Czasem by­wa tak, że [...]

wczoraj, 23:16♥. Ska­lon A.M do­dał no­wy tek­st Miałam w życiu ta­ki [...]

wczoraj, 22:34Logos do­dał no­wy tek­st Pamiętaj, będąc na ka­ruze­li [...]

wczoraj, 22:32marka do­dał no­wy tek­st Lipy rzu­cały liście pod [...]

wczoraj, 22:28Moon G do­dał no­wy tek­st Czasem by­wa tak, że [...]

wczoraj, 22:17granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st On mnie trzy­mał na [...]

wczoraj, 22:14granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st Nie czu­je upływające­go cza­su Do­piero [...]

wczoraj, 22:06Quanti18 do­dał no­wy tek­st Jak już po­wie­działeś 'a' [...]

wczoraj, 21:46Moon G sko­men­to­wał tek­st Cztery Fak­ty O Ciem­ności