Kiedy przeprowadzał się do [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 8 opinii.

Kiedy przep­ro­wadzał się do no­wego do­mu wyrzu­cił wszys­tkie sta­re meb­le. Po­tem sie­dział na podłodze i trochę żałował.
Następnym ra­zem po­myślę, po­myślał.

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 czerwca 2018, 07:46

To za­leży mam kil­ka ikeow­skich pe­reł. Ale zdarzają sie buble. 

cho­ciaż udo­mowione więc nie ma tra­gedii
de­mony ikea są naj­gorsiej­sze, każdy łyka jak pelikan 

Naj­le­piej , 
w sta­rych meb­lach drze­mią de­mony daw­nych dni. 

tam już nie wy­wiet­rzy się - będzie śmiet­nik w naj­bliższym czasie 

To za­leży ja­kie Li­te drew­no czy sklejka.
Do każde­go jest in­ny sposób. Terze­ba dłogo wietrzyć 

sta­re meb­le śmier­dzą

myłem os­tatnio szafę lud­wi­kiem i niewiele po­mogło - chy­ba też w końcu usiądę i pomyślę 

A mi szuf­ladę z do­lara­mi $$ 

zos­tawcie mi tyl­ko biurko
i piórko 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

cyt.adela

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 19:35yestem sko­men­to­wał tek­st Wielkie to po­myle­nie na­zywać [...]

dzisiaj, 19:29yestem sko­men­to­wał tek­st jestem skałą, kruszeję

dzisiaj, 19:27yestem sko­men­to­wał tek­st Bluszcz nie obej­mu­je z [...]

dzisiaj, 19:24yestem sko­men­to­wał tek­st Brak wiary w siebie, [...]

dzisiaj, 19:16yestem sko­men­to­wał tek­st Muchomor -leśny sza­tan.  

dzisiaj, 19:12yestem sko­men­to­wał tek­st Smutek no­simy w so­bie, [...]

dzisiaj, 19:11yestem sko­men­to­wał tek­st Kto przeszedł pus­ty­nię, no­si [...]

dzisiaj, 16:49Kedar sko­men­to­wał tek­st Patrząc w gwiaz­dy wbrew [...]

dzisiaj, 16:23SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Tak się pogłębiłam w [...]

dzisiaj, 14:18szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2