Kiedy jesteśmy dziećmi, rodzice [...] – strawberry.

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest strawberry. — zgromadziliśmy 9 opinii.

Kiedy jes­teśmy dziećmi, rodzi­ce są dla nas niczym Bóg, dos­ko­nali w swoim niedościg­nionym auto­ryte­cie. Z biegiem lat oka­zuje się, że jed­nak to tyl­ko ludzie.

myśl
zebrała 20 fiszek • 17 maja 2010, 17:59

Na­pisałam, że PRZESŁANIEM nie jest to stwier­dze­nie, a nie, że go tam nie ma. A jeżeli żółty nie ko­jarzy Ci się ze słońcem, to będziesz kry­tyko­wać żółć przy­taczaną przez poetę w opisie [...] — czytaj całość

Jeśli nie chodziło Ci o to, że  przesłaniem mo­jej myśli nie jest stwier­dze­nie, że Bóg jest dos­ko­nały. , to trze­ba było użyć in­nych słów, nies­te­ty z Two­jej myśli wy­nika zu­pełnie co in­ne­go. Ja się nie zgodzę się z tym iż Bóg jest dos­ko­nały, choć większość pew­nie tak uważa, ale ja nie. 

Tak, chodzi o dziele­nie się zda­niem na te­mat myśli, na te­mat jej przesłania, a jeśli jeszcze nie jas­no się wy­raziłam, to na­piszę naj­prościej jak umiem: przesłaniem mo­jej myśli nie jest stwier­dze­nie, że [...] — czytaj całość

Na­pisałaś porówna­nie do Bo­ga, dla­tego ja się go ucze­piłam, dla mnie nie jest on jakąś wiel­kością, to­też nie porównuję go do rodzica. 

Ludzie, dlacze­go ucze­piliście się Bo­ga? Czy nikt nie widzi, że nie o Bo­ga tu chodzi? Nap­rawdę zbyt skom­pli­kowa­nie to na­pisałam? Bo mi się wy­dawało, że treść jest w miarę prosta. 

Dla mnie Bóg nie jest auto­ryte­tem, nie znaj­duję w nim porówna­nia do rodziców, to­też poz­wolę so­bie nie zgodzić się z tą myślą. 

Bóg jest przykładem, nie chodzi o Bo­ga, mogłabym usunąć te­go Bo­ga, Bóg jest w myśli tyl­ko ja­ko pe­wien sym­bol dos­ko­nałości, gdyż tak się on właśnie ko­jarzy większości ludzi na świecie. Bez ura­zy, jeśli chcesz kry­tyko­wać myśli, od­noś się do właści­wej treści, za­miast do rzeczy nieważnych. 

Mam wrażenie, że źle przeczy­tałaś tę myśl, Ne­ver, gdyż nie jest ona o Bogu. 

Tak, właśnie o to chodziło mi w tej myśli. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 04:35Quanti18 sko­men­to­wał tek­st Szukam no­wej we­ny, bo [...]

dzisiaj, 01:35MyArczi sko­men­to­wał tek­st Pęka mi ser­ce.  

dzisiaj, 01:34MyArczi sko­men­to­wał tek­st Oślepiające światło jest zaw­sze [...]

dzisiaj, 01:33MyArczi sko­men­to­wał tek­st Największy szczyt jest na [...]

dzisiaj, 01:12Cambel do­dał no­wy tek­st Pęka mi ser­ce.  

dzisiaj, 00:40Znajdź.mnie do­dał no­wy tek­st Oślepiające światło jest zaw­sze [...]

dzisiaj, 00:38William do­dał no­wy tek­st Największy szczyt jest na [...]

wczoraj, 23:41RozaR sko­men­to­wał tek­st Idź-idź i już Nie [...]

wczoraj, 23:40Logos do­dał no­wy tek­st Po pew­nym cza­sie wspom­nienia [...]

wczoraj, 23:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st Idź-idź i już Nie [...]