Kiedy jesteśmy dziećmi, rodzice [...] – strawberry.

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest strawberry. — zgromadziliśmy 9 opinii.

Kiedy jes­teśmy dziećmi, rodzi­ce są dla nas niczym Bóg, dos­ko­nali w swoim niedościg­nionym auto­ryte­cie. Z biegiem lat oka­zuje się, że jed­nak to tyl­ko ludzie.

myśl
zebrała 20 fiszek • 17 maja 2010, 17:59

Na­pisałam, że PRZESŁANIEM nie jest to stwier­dze­nie, a nie, że go tam nie ma. A jeżeli żółty nie ko­jarzy Ci się ze słońcem, to będziesz kry­tyko­wać żółć przy­taczaną przez poetę w opisie [...] — czytaj całość

Jeśli nie chodziło Ci o to, że  przesłaniem mo­jej myśli nie jest stwier­dze­nie, że Bóg jest dos­ko­nały. , to trze­ba było użyć in­nych słów, nies­te­ty z Two­jej myśli wy­nika zu­pełnie co in­ne­go. Ja się nie zgodzę się z tym iż Bóg jest dos­ko­nały, choć większość pew­nie tak uważa, ale ja nie. 

Tak, chodzi o dziele­nie się zda­niem na te­mat myśli, na te­mat jej przesłania, a jeśli jeszcze nie jas­no się wy­raziłam, to na­piszę naj­prościej jak umiem: przesłaniem mo­jej myśli nie jest stwier­dze­nie, że [...] — czytaj całość

Na­pisałaś porówna­nie do Bo­ga, dla­tego ja się go ucze­piłam, dla mnie nie jest on jakąś wiel­kością, to­też nie porównuję go do rodzica. 

Ludzie, dlacze­go ucze­piliście się Bo­ga? Czy nikt nie widzi, że nie o Bo­ga tu chodzi? Nap­rawdę zbyt skom­pli­kowa­nie to na­pisałam? Bo mi się wy­dawało, że treść jest w miarę prosta. 

Dla mnie Bóg nie jest auto­ryte­tem, nie znaj­duję w nim porówna­nia do rodziców, to­też poz­wolę so­bie nie zgodzić się z tą myślą. 

Bóg jest przykładem, nie chodzi o Bo­ga, mogłabym usunąć te­go Bo­ga, Bóg jest w myśli tyl­ko ja­ko pe­wien sym­bol dos­ko­nałości, gdyż tak się on właśnie ko­jarzy większości ludzi na świecie. Bez ura­zy, jeśli chcesz kry­tyko­wać myśli, od­noś się do właści­wej treści, za­miast do rzeczy nieważnych. 

Mam wrażenie, że źle przeczy­tałaś tę myśl, Ne­ver, gdyż nie jest ona o Bogu. 

Tak, właśnie o to chodziło mi w tej myśli. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 16:58whiterose sko­men­to­wał tek­st W głowie pot­ra­fię urządzić [...]

dzisiaj, 16:00Trzeba Coś Ro­bić do­dał no­wy tek­st Nie, spa­dałem z to­nu, Spa­dałem [...]

dzisiaj, 16:00Trzeba Coś Ro­bić do­dał no­wy tek­st Nie, spa­dałem z to­nu, Spa­dałem [...]

dzisiaj, 12:44szary*nikt do­dał no­wy tek­st Na Twój roz­kaz czas [...]

dzisiaj, 12:22Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Paryska Wios­na

dzisiaj, 12:14fyrfle do­dał no­wy tek­st Paryska Wios­na

dzisiaj, 11:54bystry.76 sko­men­to­wał tek­st brak nam wy­razu ko­niec i [...]

dzisiaj, 09:37Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Fałszem praw­dy nie zmienisz.  

dzisiaj, 07:51jesienna mgła do­dał no­wy tek­st nowe wciele­nie