Każdy ma swoją własną [...] – Pina92

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Pina92 — zgromadziliśmy 6 opinii.

Każdy ma swoją własną de­finicję wier­ności.
W miłości chodzi o to, by zna­leźć ko­goś, ko­go de­finic­ja jest jak naj­bar­dziej zbliżona do two­jej włas­nej.

myśl
zebrała 5 fiszek • 3 lutego 2013, 20:36

A czy seks = miłość...?
Pożąda­nie bez miłości - to ja­kieś słabe to uczu­cie... :)
Wiara jest tyl­ko jed­na, bo to prze­cież z ducha Nasze­go wychodzi wiara i za sprawą Nasze­go ciała Na­mi kieru­je to co jest w Nas...

„Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali”

Jan Pa­weł II


Poz­dra­wiam :) 

widzisz, bo dla Ciebie wier­ność to również wier­ność cieles­na. dla mnie też, więc Cię w pełni ro­zumiem. tak ją so­bie de­finiuje­my.
ale są ludzie, którzy do­puszczają seks z in­ny­mi par­tne­rami, obo­je się [...] — czytaj całość

Nie wy­daje Ci się cza­sem, że te­go miłością naz­wać się nie da, a o szcze­rości można za­pom­nieć w ta­kim stop­niu? :) 
Wier­ność i miłość po­win­no mieć jed­na­kie znacze­nie w ser­cu każde­go z [...] — czytaj całość

dro­gi IKO­Nie *o ile tak to się od­mienia*. nies­te­ty nie zgodzę się :). gra­nice wier­ności są całko­wicie płyn­ne i ludzie sa­mi je so­bie us­ta­nawiają. 'in­spi­racją' do na­pisa­nia tej myśli były dwie rzeczy [...] — czytaj całość

...a mi się wy­daje, że wier­ność jak i miłość jest tyl­ko jed­na... :)

Poz­dra­wiam :) 

Piękna prawda. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pechowa_

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 19:27danioł sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

dzisiaj, 19:03danioł do­dał no­wy tek­st jedynie po­kora strzeże przed [...]

dzisiaj, 19:02danioł sko­men­to­wał tek­st każda większość jest w [...]

dzisiaj, 18:11Kedar do­dał no­wy tek­st To nie upa­dek, a [...]

dzisiaj, 18:04yestem sko­men­to­wał tek­st Każdą łzę prag­niemy scho­wać [...]

dzisiaj, 17:16Pechowa_ do­dał no­wy tek­st Każdą łzę prag­niemy scho­wać [...]

dzisiaj, 16:19yestem sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni szu­kają ko­biet, które [...]

dzisiaj, 16:08yestem sko­men­to­wał tek­st Kler? - żenująco nud­ny.  

dzisiaj, 15:56yestem sko­men­to­wał tek­st Wypalić się do końca, [...]

dzisiaj, 15:55yestem sko­men­to­wał tek­st Wczoraj, od sa­mego ra­na [...]