Każdy krzyż skrojony jest [...] – Adnachiel

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Adnachiel — zgromadziliśmy 37 opinii.

Każdy krzyż skro­jony jest na miarę dźwi­gających go ra­mion.

myśl
zebrała 11 fiszek • 20 października 2017, 08:43

Świetne! 

:) 

dob­ra nie py­tam, choć po­dob­no kto py­ta nie błądzi, ale w tym wy­pad­ku to z pew­nością nicze­go nie rozwiąże 

Ar­ti., oba­wiam się, że ja nic na to nie po­radziem :D
Dzięki Bra­cie :)

Iwon­ka, nie py­taj cho­rego :) 

chciało by się rzec,: "kto mie­czem wo­juje od mie­cza gi­nie"
Si.si choć te li­ter­ki na­wet me­lodyj­nie brzmią, jed­nak w słowach roz­siewa­nych tu są bar­dzo gorzkie, nie ro­zumiem dlacze­go ta­ki kieru­nek obierają Two­je myśli, one są skażone i tok­syczne.
Zaz­drościsz in­nym ich pięknej duszy, spójrz na swo­ja jeśli jeszcze ją od­naj­dziesz gdzieś... 

M. to wiel­kie nies­pełnienie po­wodu­je w Si.si ta­kie zgorzknienie. :)
Zaz­drość, i ... te... zim­ne po­ty, uderze­nia gorąca...
dla­tego jest ta­ka... męcząca. :D 

przeczy­tałaś trzy razy?

to te­raz zamilcz. 

A co to­bie do tego???
I nie, to ty nie udźwignęłaś.
Od ra­na chcesz per­so­nal­nie nap­luć na mnie i na giulietkę, i w ca­le nie mu­sisz przek­li­nać, by oka­zać się pros­ta­kiem naj­gor­sze­go sortu.
A [...] — czytaj całość

a do­wiem się dlacze­go tu trujecie
czy tak pez powodu? 

no wiem, u mnie nig­dy iro­nii nie wi­dać Si.si

mo­je zda­nie było syczące :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

har.monic

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 19:53Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Sratek.  

dzisiaj, 19:26katnis37 do­dał no­wy tek­st To wczo­raj poczułam , [...]

dzisiaj, 19:23katnis37 do­dał no­wy tek­st Gdyby mu za­leżało nig­dy [...]

dzisiaj, 19:17katnis37 do­dał no­wy tek­st Musisz wie­dzieć, że ow­szem [...]

dzisiaj, 19:12Polna sko­men­to­wał tek­st Tajemnice me­tafor

dzisiaj, 18:33róż li­la sko­men­to­wał tek­st * * 

dzisiaj, 18:30Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Władza rządzi, lud sądzi.  

dzisiaj, 17:05Cris sko­men­to­wał tek­st Wyznanie*

dzisiaj, 16:56Cris sko­men­to­wał tek­st Zaz­wyczaj gdy brak [...]

dzisiaj, 16:34oszi3 do­dał no­wy tek­st Podstawowe ele­men­ty sen­su­su IX