Każdego dnia moje dwie [...] – Shudii

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Shudii — zgromadziliśmy 5 opinii.

Każde­go dnia mo­je dwie stro­ny bi­ja się ze sobą. Jes­tem całością, jed­nak chęć wyb­ra­nia jed­nej ze stron wciąż mnie ku­si. Mogłabym wyb­rać już te­raz i jut­ro obudzić się całkiem no­wa, ale w czym prob­lem...? W moim wie­cznym niezdecydowaniu.

Człowieczeństwo?
A może... je­go brak?

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 grudnia 2017, 23:32

W od­niesieniu do po­wyższe­go tek­stu - umiejętnością zre­zyg­no­wania z jed­nej części i cie­sze­nia się drugą! :P
W kon­tekście biolo­gicznym - równo­wagą hor­mo­nalną w OUN wy­nikającą z po­zytyw­nych bodźców zewnętrznych/wewnętrznych.

W moim pry­wat­nym od­czu­ciu po­wyższe do­dat­ko­wo jest to umiejętność reali­zac­ji da­nego przed­sięwzięcia, bądź czy­nu lub myśli, które to pop­rzez np. doświad­cze­nia życiowe i uwa­run­ko­wania ga­tun­ko­we wy­dają się być satysfakcjonujące. 

Czym jest w ogóle przyjemność? 

Za­bieram przy­jem­ność dla siebie Pa­ni Wik­to­rio :- ) 

Od­wza­jem­nienie uśmie­chu. Miło. 

;)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 10:33.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.  

dzisiaj, 10:29.Rodia wy­powie­dział się w wątku Nasze Ideały.  

dzisiaj, 10:26.Rodia wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 10:25fyrfle do­dał no­wy tek­st WINNI(recenzja fil­mu)

dzisiaj, 09:52RozaR sko­men­to­wał tek­st Strzelali do nas bo [...]

dzisiaj, 09:26fyrfle do­dał no­wy tek­st GRUDZIEŃ

dzisiaj, 09:13onejka sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]

dzisiaj, 08:43Mystery_girl do­dał no­wy tek­st Jaka szko­da, że nie [...]

dzisiaj, 05:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]