jeżeli spotykasz kogoś, kto [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 5 opinii.

jeżeli spo­tykasz ko­goś, kto czy­ta ci w myślach, mówi to sa­mo co ty w tym sa­mym cza­sie, ro­zumiecie się bez słów, to naj­le­piej jeżeli jest to oso­ba tej sa­mej płci, wte­dy is­tnieje większe praw­do­podo­bieństwo, że nie chodzi mu tyl­ko o to, by cię w y r u c h a ć 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 marca 2019, 21:43

Jed­nej i dru­giej stro­nie może chodzić o COŚ pod przyk­rywką CZE­GOŚ, ma­nipu­lowa­nie, oszu­kiwa­nie dla włas­nych korzyści jest pro­fano­waniem ja­kiejś war­tości, często niszcze­niem te­go, co praw­dzi­we jest po­niżaniem włas­nej god­ności dla zas­po­koje­nia wiel­kiego-mar­ne­go JA. 

Jednej 

to os­tatnie można zro­bić na wiele różnych spo­sobów, ani się obej­rzysz a ... 

Al­bo syn, który mówi mat­ce, że ona jest je­go przyjacielem... 

W dzi­siej­szych cza­sach płeć... co­raz bar­dziej tra­ci znacze­nie... ;)
Ale myśl mi się podoba.
Poz­dra­wiam. :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 10:42yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 10:40yestem sko­men­to­wał tek­st Z ser­ca płynące naj­serdeczniej­sze [...]

dzisiaj, 10:38yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy ogar­nia cię lęk [...]

dzisiaj, 10:37yestem sko­men­to­wał tek­st Z okaz­ji Świąt Zmar­twychwsta­nia [...]

dzisiaj, 10:36yestem sko­men­to­wał tek­st Wcale nie chodzi o [...]

dzisiaj, 10:33yestem sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 10:16yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

dzisiaj, 10:15Lila_ sko­men­to­wał tek­st > nie sztuką jest [...]

dzisiaj, 09:54yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 09:52eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st Wcale nie chodzi o [...]