Jeżeli kochasz tylko tych, [...] – zofija

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest zofija — zgromadziliśmy 71 opinii.

Jeżeli kochasz tyl­ko tych, którzy ciebie kochają, to nie wiesz ko­go kochać.

myśl • 21 lipca 2018, 11:34

Łap szczęście za no­gi i duś jak cyt­rynkę - Zofijo 

aku­rat do oszi napisałam
pot­rzeb­ne mi to do przemyśleń
ko­biecych :) 

kto i co? 

w drugą stronę też to działa?

przeczy­tałam ty­siące myśli, ale nig­dy jeszcze takiej
na­pisz to ja­ko myśl
muszę założyć zeszyt 

tak jak na­pisałaś " i nie od­wza­jem­niać" ja uważam, że jeżeli Ko­bieta kocha mężczyznę, a on ma choć od­ro­binę em­pa­tii to te uczu­cia mu się udzielą. 

oszi
wy­daje mi się, że to za­leży od eta­pu życia w którym jesteś
dla dziec­ka, które mu­si nau­czyć się miłości (zaczy­nając od mat­czy­nej bez­wa­run­ko­wej) ważniej­sze jest by­cie kochanym
dla człowieka do­rosłego, który mu­si doj­rzeć ważniej­sza jest miłość oj­cow­ska, wa­run­ko­wa... by ją zro­zumieć mu­simy (me­tafo­rycznie) um­rzeć dla mat­ki ... pojąć, że miłość mat­czy­na jest w za­sadzie (bez ura­zy, zno­wu prze­ryso­wanie) chora 

sprecyzuj
le­piej być kocha­nym i nie od­wza­jem­niać , czy kochać bez wza­jem­ności ? 

Le­piej być kocha­nym, czy kochać bez wza­jem­ności oto jest pytanie... 

"praw­dzi­we szczęście" jest łaską świata 

Każdy ja­kieś ma Zo­fio tyl­ko go łat­wo wypuszcza. 

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 21:32Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 21:32Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 20:58Radziem do­dał no­wy tek­st Złota godzi­na w fo­tog­ra­fii [...]

dzisiaj, 20:39Cropka do­dał no­wy tek­st Bogaty ma tyl­ko ty­le [...]

dzisiaj, 20:38Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 19:18LiaMort do­dał no­wy tek­st Życie nie pieści z [...]

dzisiaj, 17:44truman do­dał no­wy tek­st stoją

dzisiaj, 17:39truman sko­men­to­wał tek­st łzy naszych ma­tek

dzisiaj, 16:02Cropka do­dał no­wy tek­st Czasem człowiek wy­daje się [...]

dzisiaj, 15:34Moon G do­dał no­wy tek­st Nigdy Więcej