jeżeli chcesz się odnaleźć [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 21 opinii.

jeżeli chcesz się od­na­leźć mu­sisz się puścić, by poz­wo­lić się zgu­bić

myśl • 10 marca 2019, 22:41

wy­padałoby nie wyp­rzedzać na ciągłej
ale jeśli pa­nu tak na tym zależy
to wiel­kie i szcze­re przepraszam 

okey, nie py­tam więcej.
myślę tyl­ko, że jeśli czy­tel­nik poświęca Two­jej myśli swój czas, po­nad­to próbując według swo­jego zro­zumienia naświet­lić ją dla in­nych, gdyż jak zauważyłem, nie zos­tała ona przyjęta przychyl­nie, to może wy­padałoby cho­ciaż nie zby­wać go ta­nimi powiedzonkami? 

chy­ba nie do końca jednak? 

"zaw­sze zdradzam, w tym szczególnie po­zos­taję so­bie wier­ny" - m.ś. 

można też zgu­bić siebie aby od­na­leźć we wspom­nieniach, al­bo np. móc w pełni przeżywać chwilę obecną.
może w ta­kim ra­zie zdradzisz chłopa­kom, co miałeś na myśli? 

sie ro­zumie. :) 

pi e r do l i ta 
chłopoki
ale na pot­rze­by is­tnienia trze­ba uda­wać idiotę 

Tak... między duszą, a ciałem... się za­podziałem. ;)
Miłego wie­czo­ru. :)) 

*między duszą a ciałem 

na­wet ty­mi sa­mymi ocza­mi - np. mogę być od­na­leziony na jed­nej płaszczyźnie a za­gubiony na in­nej płaszczyźnie ducha.
in­nym przykładem może być kon­flikt między duchem a ciałem ... lub po­między być a mieć itd... pozdrawiam. 

silvershadow

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 15:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 15:30sprajtka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:54Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 14:53Cropka sko­men­to­wał tek­st Pogoda ducha nie płacze, [...]

dzisiaj, 14:40Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:39Naja sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:30onejka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi