jeżeli chcesz się odnaleźć [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 16 opinii.

jeżeli chcesz się od­na­leźć mu­sisz się puścić, by poz­wo­lić się zgu­bić

myśl • 10 marca 2019, 21:41

sie ro­zumie. :) 

pi e r do l i ta 
chłopoki
ale na pot­rze­by is­tnienia trze­ba uda­wać idiotę 

Tak... między duszą, a ciałem... się za­podziałem. ;)
Miłego wie­czo­ru. :)) 

*między duszą a ciałem 

na­wet ty­mi sa­mymi ocza­mi - np. mogę być od­na­leziony na jed­nej płaszczyźnie a za­gubiony na in­nej płaszczyźnie ducha.
in­nym przykładem może być kon­flikt między duchem a ciałem ... lub po­między być a mieć itd... pozdrawiam. 

Wiem, na­wet z te­go sa­mego miej­sca, ale w spoj­rze­niu in­ny­mi ocza­mi. :)
Człowiek od­krył od daw­na is­tniejące koło, pew­nie od­kry­wał je wielok­rotnie, ale są ta­cy, dla których jest ono wciąż do od­kry­cia.
Dob­ra­noc. :) 

można być od­na­lezionym i zgu­bionym równocześnie - np. z per­spek­ty­wy dwóch miejsc
człowiek koła nie wy­myślił ale przed nim może była pustka 

Kiedyś po­dob­no Ziemia była płas­ka. Sym­bo­le kółka i trójkąci­ka są wy­korzys­ty­wane od niedaw­na ( nie po­myl się ;) )
Za­pom­niałeś wspom­nieć o kos­micznych kręgach w zbożu. ;)
Aż ta­ki sta­ry, jak Ty nie jes­tem. Miałem na myśli koło w służbie człowieka. :)) 

czy­li ro­zumiem że mi­liar­dy lat te­mu pla­nety, księżyce przesłaniające gwiaz­dy wokół których krążyły rzu­cały na większe sios­try cień w kształcie trójkąta?
a elek­tro­ny pier­wsze­go pier­wias­tka wo­doru krążyły wokół jądra po or­bi­cie w kształcie kwadratu?
złama­ne w połowie źdźbło tra­wy 10 mln lat te­mu miota­ne wiat­rem na plaży nie za­taczało okręgu na piasku? 

Dla jed­nych 2,5 mln lat te­mu, dla in­nych wczo­raj... ja­kie to ma znaczenie?... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 20:08Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st - wy­bieram pros­te dro­gi [...]

dzisiaj, 18:16ZiZu34 sko­men­to­wał tek­st Czy się stoi czy [...]

dzisiaj, 17:49lil roz sko­men­to­wał tek­st zbrodnia Ika­ra

dzisiaj, 17:27lil roz sko­men­to­wał tek­st Pytanie: Czy jest życie [...]

dzisiaj, 17:01lil roz sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

dzisiaj, 16:51karykaturalna sko­men­to­wał tek­st - wy­bieram pros­te dro­gi [...]