Jest piątek miesiąca X [...] – Madziuń

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Madziuń — zgromadziliśmy 5 opinii.

Jest piątek miesiąca X dzień 13, przed chwilą czar­ny kot przeszedł nam drogę, po czym, 5 mi­nut później na tra­wie zauważyliśmy czte­rolis­tną ko­niczynkę, a ptak na­robił nam na ubranie.

Myśl Pe­symis­ty : Dzi­siaj będzie pecho­wy dzień.
Myśl realis­ty : eeee, dzień jak każdy inny.
Myśl Op­ty­mis­ty : Czy to nie szczęście, że ten ptak wyb­rał włas­nie mnie?

myśl
zebrała 29 fiszek • 25 listopada 2009, 22:28

Ideal­ne !

Bar­dzo mi się po­doba ten frag­ment : "Czy to nie szczęście, że ten ptak wyb­rał włas­nie mnie? "
Podzi­wiam myśl.
Poz­dra­wiam Ser­decznie :) 

he­he, no ta­kich op­ty­mistów jed­nak mało;D 

heh :D dob­re, dob­re :D :P Pa­sowało by do całości mo­jej wy­powie­dzi :P ale to już nie byłaby mo­ja wy­powiedz :D :D 

ja po­wie­działabym, ze wszys­tko się uzu­pełnia i że dzień będzie nud­ny ;) 

Zbieg oko­liczności - dok­ladnie 13-go w piątek na­robił na mnie ptak, a jed­nak to i później­sze wy­darze­nia spra­wiły , że to był dzień wyjątko­wy i całko­wicie nie-pechowy 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

pieczarkam

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 15:35Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Gdziekolwiek nie pójdę, czuję [...]

dzisiaj, 15:32Moon G do­dał no­wy tek­st Gdziekolwiek nie pójdę, czuję [...]

dzisiaj, 13:37fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sześćdziesiąte trze­cie

dzisiaj, 13:31ducati7 do­dał no­wy tek­st Życzę wielu marzeń, żeby [...]

dzisiaj, 12:36Loisentaz sko­men­to­wał tek­st Czasami tracę juz nadzieje, [...]

dzisiaj, 12:35chrupcia sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

dzisiaj, 12:34fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sześćdziesiąte dru­gie

dzisiaj, 12:32Loisentaz do­dał no­wy tek­st Zaskoczenie

dzisiaj, 12:27I.Anna sko­men­to­wał tek­st kolejna wios­na

dzisiaj, 12:24Loisentaz do­dał no­wy tek­st Najdalej te­mu, który dro­ga [...]