Jest milczenie martwe i [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 88 opinii.

Jest mil­cze­nie mar­twe i mil­cze­nie, które nie ga­si mo­wy; jest mo­wa, która za­bija ciszę, i ta­ka, która się ciszy nie boi.

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 kwietnia 2019, 00:03

Tyl­ko nieżywa i po­noora, reszta to właśnie tfo­je iluz­je.
To­bie to sa­mok­ry­tyka jest op­ca, goopol­ki tak ma­jo. :p

Nie odróżniasz na­wet dżdżow­ni­cy od żmij­ki. Oj, kiepściut­ko z tfoim wzro­kiem. :p

Wiem, chciałeś mi jom [...] — czytaj całość

Ty po­noć jes­teś nieżywa, po­noora i spleśniała? :P:D
Cóż za sa­mok­ry­tyka, ja bym Cię iluzją nie naz­wał. :P

Raczej dżdżow­niczką one mają prob­lem z dy­mor­fizmem. :P

To, że przy­niosłem Twoją pieluchę nie oz­nacza jeszcze, że [...] — czytaj całość

Jak to nikt? A ja? 
Sko­ro loobisz, to cze­mu ob­sta­jesz przy przy­goopa­wych iluzjach?:p

Jes­tem żmijką. :p

Czy pla­ne­cie gro­zi czy­jeś fle­jos­two? Pla­ne­ta w tym względzie jest to­le­ran­cyj­na. :p Raczej nie loobi twoich plas­ti­ko­wych pielooch... i spa­lin z twoich ust. :D

Nie wszys­tkie niewias­ty som tak nies­krom­ne. A na pew­no nie wy­wa­lają wdzięków przed wyupias­te oczy ta­kich pas­kud­ników jak ty. :p

Jeśli hip­cie ma­jom niedo­wagę... i wiater je przewroocooje...:D  

Do­myślam się, że nikt prze­de mną te­go nie przeżył, ale ja loobię ry­zyko. :P

Jes­teś Las­sie? To nic, jes­tem to­leran­cyjny. :P

Sta­ram się chro­nić naszą wspólną pla­netę, przed nieod­po­wie­dzial­nym fle­jos­twem. :P:D

Niewias­ty sa­me się chwalą wdzięka­mi... jeśli je mają. Po­noorych żmij to nie do­tyczy, one som pas­qudne. :P

Dra­binę to Ty mu uk­radłaś, sa­ma chciałaś opier­niczyć wszys­tkie wi­nog­ro­na, stąd te połama­ne szczeb­le... Hip­ciu. :P 

Tyl­ko o łapę. Jes­tem tra­dyc­jo­nalis­tką. :p
Os­trze­gam, to może być trauma­tyczne przeżycie. :p

Za włas­nym, cho­ciaż in­ne też mnie nie kren­com. :p

Do cze­go ci to pot­rzeb­ne, goopol­ku? :p

Jak mioł wejść po dra­binie, sko­ro żeś od niego pożyczoł, by pod­glon­dać niewias­ty i wszys­tkie szczeb­le żeś mu po­wyłamy­woł? A mówiłam, nie żryj ty­le, pro­siaku. :p
I od­kup chłopi­nie dra­binę. :p 

Czy Ty... mnie pro­sisz... o rękę? :P 
Dob­ra, pro­wadź po­noory Goopol­ki. :P:D

Za włas­nym, czy tak... ogólnie bar­dziej? ;)

Nieeee, ja tyl­ko wciąż mam nadzieję, że zaczniesz dbać o hi­gienę. :P

Nie wie­dział, po­za tym siebie uważał za spryt­ne­go li­sa, tyl­ko... do wi­nog­ron nie sięgał... a mógł goopol użyć dra­biny. :P 

To da­waj łapę, uśmie­chnięty goopol­ku. Pop­ro­wadzę cię w po­noore re­jo­ny, o których uśmie­chnięte goopo­le nic nie wiedzą. :p

Za pa­ro­lem tęsknić nie będę. :p

Po­wi­nieneś być hi­gienistą, mar­nu­jesz się. :D

Wie­dział dob­rze, ale nie chciał roz­wiewać iluz­ji dob­re­go świata uśmie­chniętym goopol­kom. :p  

Dla­tego niech z uśmie­chem poz­wolą pro­wadzić się za rękę uśmie­chniętym. :D

Taaak, to wi­dać, wszys­tko w za­niku. :P

Dob­rze, ro­zumiem, że sztuczne, ale dziąsła też cho­ciaż przepłucz. :P

Znam, ale Ezop nie wie­dział, czym się żywią li­sy. :P 

Goopo­le naiw­nie wierzą i to ich pro­wadzi na ma­now­ce. :p

Mnie nie, ja nie używam. :D

Zęby mam umy­te, lśnią jak perły. :p

Och, ja­ki kon­fa­bulant. :p Czy­li nie znasz... :p 

Goopo­le nie wierzą i to pro­wadzi ich do kom­plet­ne­go po­noorac­twa. :P
Kas­trac­ja Ci się marzy? Naj­pierw mu­sisz się od­ro­baczyć i... umyć wreszcie. :P

Oczy­wiście, że jest su­per. Też Ci to pow­tarzam, a... niech tam... [...] — czytaj całość

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 11:10PetroBlues sko­men­to­wał tek­st To, że ktoś chwy­ta [...]

dzisiaj, 10:54Niusza do­dał no­wy tek­st Jeżeli życie jest sztuką [...]

dzisiaj, 10:49Niusza do­dał no­wy tek­st Nie każdy ho­mosek­sualis­ta to [...]

dzisiaj, 10:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 10:20ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 10:17ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]

dzisiaj, 10:15ODIUM sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 10:03Niusza sko­men­to­wał tek­st A gdy­by życie po [...]

dzisiaj, 09:25Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Jesienna mi­niatur­ka pod no­gami

dzisiaj, 09:23Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st ***