Jest milczenie martwe i [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 112 opinii.

Jest mil­cze­nie mar­twe i mil­cze­nie, które nie ga­si mo­wy; jest mo­wa, która za­bija ciszę, i ta­ka, która się ciszy nie boi.

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 kwietnia 2019, 00:03

Wszys­tko, co po­noore, myśli. To ty yes­teś goopi. :p

Po co ko­mu in­tuic­ja, in­tuic­ja przy­daje się uśmie­chniętym goopom... za­miast ro­zumu. :p

No właśnie, le­jesz i le­jesz, a pos­przątać nie ma ko­mu. :p

Cześć to ty [...] — czytaj całość

Goopie nie loobiom myśleć, dla­tego som ta­kie goopie i po­noore. :P
Nie wiesz? Za grosz ko­biecej in­tuic­ji... masz huśtawkę hor­mo­nalną? :P:D
Taaak, bar­dzo chętnie, tyl­ko kto to pos­prząta? :D

By­le bur­kom może nie, ale Tobie [...] — czytaj całość

Goopie to loobiom. Mon­dre wo­lom myśleć. :p
Znów ci się coś marzy, a ja nie wiem, co byś chciał. :p

Ależ mogą. Na­wet chętniej to ro­bią. :p

Ja bu­rek? Jak ty nic o mnie nie [...] — czytaj całość

Mogę, ale loobiem i co mnie zro­bisz? :P

Po pi­jaku się tyl­ko wiją i nie mogą ruszyć. :D

Z bur­ka z podwórka ściągnięta jest Two­ja skórka. :P

Nie, dzięki, kon­su­muj do sy­ta. :D:P

To mógł być [...] — czytaj całość

Nie wiesz, dla­tego nie możesz przes­tać mówić.

Ot co! :p

Do bur­ka z pod­woor­ka. :D

Dziękuję. :)
Ech, już, z wiel­kiej mej up­rzej­mości, chciałam za­pytać, czy chcesz kawałek...

To nie uśmiech, miałam skur­cz łyd­ki. :D

Uwiel­biam. :p
Toż właśnie [...] — czytaj całość

Wiem, co moovię, po­noore goopol­ki. :P

Taaak, żmi­je na trzeźwo chodzą zygza­kiem. :D

Do kar­dy­nała Bur­ke? Tak, wygląda­my iden­tycznie. :P

No tak, po­zos­ta­je mi tyl­ko życzyć smaczne­go. :D

Znów się uśmie­chasz, to dob­ry znak... ta­ki pozytywny [...] — czytaj całość

Chy­ba przy­goopa­wi te­ra­pełci. :D

Zaw­sze działa, dziś zas­to­so­wałam. :p To świet­ny po­mysł. Spadłam dziś ze stołka na trzeźwo, więc mu­siałam się na­pić, by złapać z pow­ro­tem równo­wagę. :p

W za­sadzie nieogo­lo­ny jes­teś do niego po­rażająco po­dob­ny. :D

Wca­le tak nie myślę. Skąd wiesz, którą stronę miałam na myśli? Jes­teś jas­no­widzem, [...] — czytaj całość

Tak, wiem, po­noore goopol­ki strasznie ciężkie są w te­rapii, nie do­ciera do nich żad­na praw­da... żyją w swoim fałszy­wym świecie... :P

Al­ko­hol ja­ko ka­tali­zator pra­cowi­tości? To chy­ba nie naj­lep­szy po­mysł. :P

No tak, zapomniałem, [...] — czytaj całość

Skąd ni­by ta­ka prze­myślność u we­sołych goopol­koof? One nie czują ta­kiej pot­rze­by, al­bo­wiem mają się za nieby­wale mądrych. Żaden goopol nie czu­je, że mu cze­goś bra­kuje. :D

Muszę po­ciągać, bo na trzeźwo nie [...] — czytaj całość

Żeby wyglądać na doj­rzałą i mądrą? :P

Ro­zumiem, ale może mniej po­ciągaj z bu­tel­ki, jak mam przyjść? :P Dob­rze, będę przychodził wczo­raj­szy, we wczo­raj­szej gar­de­robie i nieogolony...
To po­noć trochę zmniej­sza u ko­biet popęd [...] — czytaj całość

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 00:43fyrfle do­dał no­wy tek­st Wam się ciuny­sy jed­ne [...]

dzisiaj, 00:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Haos jest pry­mityw­nym tłumacze­niem [...]

dzisiaj, 00:24lenistwo_lvl_hard do­dał no­wy tek­st Nienawidzę te­go, że po­nie­działek [...]

dzisiaj, 00:18E.H. sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

wczoraj, 23:36Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:36Spruta sko­men­to­wał tek­st Wartość człowie­czeństwa ok­reśla sto­pień [...]

wczoraj, 23:34Spruta sko­men­to­wał tek­st GOŚĆ-INNIE

wczoraj, 23:27Naja sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:26Spruta do­dał no­wy tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

wczoraj, 23:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]