Jest milczenie martwe i [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 112 opinii.

Jest mil­cze­nie mar­twe i mil­cze­nie, które nie ga­si mo­wy; jest mo­wa, która za­bija ciszę, i ta­ka, która się ciszy nie boi.

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 kwietnia 2019, 00:03

Przed prawdom.

No pew­nie, że jes­tem urocza, a masz won­tpli­wości? :p

Też nie. Nie zwa­laj na mnie swych za­sika­nych pielooch. :p

Gdy­bym ssała pa­loo­chy, to byś nie moowił, że som brud­ne. :p

Nie two­ja, ale nasza wspólna i jes­teś współod­po­wie­dzial­ny. :p

Ty to wi­dać znaf­ca sta­ników, 110 pa­suje tyl­ko do mi­seczki D. :D
Mogłabym się ta­kim owinąć trzy ra­zy. :p

Ciebie się nie da z ni­kim po­mylić, pas­kudko. :p 

Ja? Przed kim/czym?
Aż tak jes­teś "urocza"? :D ha ha 

Ale siuśpielooch już tak. :P

To Two­je wys­sa­ne z brud­ne­go pa­lucha... far­ma­zon­ki. :P

To mo­ja pla­neta i nie za­waham się jej użyć. :P

Ja­kie oku­lary? To był Twój sta­nik 110 mi­seczka A. :P Baaar­dzo brud­ny. :D

Czy­li mnie po­myliłaś, ale to nor­malne przy Two­jej śle­pocie Goopol­ku. :P 

Ja nie roz­paczam, ak­ceptuję, ale tyś uciekoł. :p

Ehe, aku­rat. :p

Możesz mnie mieć za fleję, ale przy­naj­mniej żem nie siusiumaj­tek. :D

Naj­bar­dziej wkoo­rza­jon­cy, w do­dat­ku zu­pełnie nies­ku­teczny. :p

Zad­baj o przyszłość pla­nety i... nie używaj. :D

Tak pas­kudny, że oślepnąć można. :D Ale ja, na szczęście, miałam oku­lary ochron­ne. :p

Nicze­go nie po­myliłam, ty jes­teś po­mylo­ny, smoczku. :p 

Plat­fusku, nie de­nerwój się, praw­da nie mu­si Ci się po­dobać, ale prze­cież nie będziesz z te­go po­wodu roz­paczać. :P

Odróżniam i dla­tego tak na­pisałem. :P

Wro­bić w pieluchy? Ale tu prze­cież chodzi o Twoje [...] — czytaj całość

Tyl­ko nieżywa i po­noora, reszta to właśnie tfo­je iluz­je.
To­bie to sa­mok­ry­tyka jest op­ca, goopol­ki tak ma­jo. :p

Nie odróżniasz na­wet dżdżow­ni­cy od żmij­ki. Oj, kiepściut­ko z tfoim wzro­kiem. :p

Wiem, chciałeś mi jom [...] — czytaj całość

Ty po­noć jes­teś nieżywa, po­noora i spleśniała? :P:D
Cóż za sa­mok­ry­tyka, ja bym Cię iluzją nie naz­wał. :P

Raczej dżdżow­niczką one mają prob­lem z dy­mor­fizmem. :P

To, że przy­niosłem Twoją pieluchę nie oz­nacza jeszcze, że [...] — czytaj całość

Jak to nikt? A ja? 
Sko­ro loobisz, to cze­mu ob­sta­jesz przy przy­goopa­wych iluzjach?:p

Jes­tem żmijką. :p

Czy pla­ne­cie gro­zi czy­jeś fle­jos­two? Pla­ne­ta w tym względzie jest to­le­ran­cyj­na. :p Raczej nie loobi twoich plas­ti­ko­wych pielooch... i spa­lin z twoich ust. :D

Nie wszys­tkie niewias­ty som tak nies­krom­ne. A na pew­no nie wy­wa­lają wdzięków przed wyupias­te oczy ta­kich pas­kud­ników jak ty. :p

Jeśli hip­cie ma­jom niedo­wagę... i wiater je przewroocooje...:D  

Do­myślam się, że nikt prze­de mną te­go nie przeżył, ale ja loobię ry­zyko. :P

Jes­teś Las­sie? To nic, jes­tem to­leran­cyjny. :P

Sta­ram się chro­nić naszą wspólną pla­netę, przed nieod­po­wie­dzial­nym fle­jos­twem. :P:D

Niewias­ty sa­me się chwalą wdzięka­mi... jeśli je mają. Po­noorych żmij to nie do­tyczy, one som pas­qudne. :P

Dra­binę to Ty mu uk­radłaś, sa­ma chciałaś opier­niczyć wszys­tkie wi­nog­ro­na, stąd te połama­ne szczeb­le... Hip­ciu. :P 

Tyl­ko o łapę. Jes­tem tra­dyc­jo­nalis­tką. :p
Os­trze­gam, to może być trauma­tyczne przeżycie. :p

Za włas­nym, cho­ciaż in­ne też mnie nie kren­com. :p

Do cze­go ci to pot­rzeb­ne, goopol­ku? :p

Jak mioł wejść po dra­binie, sko­ro żeś od niego pożyczoł, by pod­glon­dać niewias­ty i wszys­tkie szczeb­le żeś mu po­wyłamy­woł? A mówiłam, nie żryj ty­le, pro­siaku. :p
I od­kup chłopi­nie dra­binę. :p 

Czy Ty... mnie pro­sisz... o rękę? :P 
Dob­ra, pro­wadź po­noory Goopol­ki. :P:D

Za włas­nym, czy tak... ogólnie bar­dziej? ;)

Nieeee, ja tyl­ko wciąż mam nadzieję, że zaczniesz dbać o hi­gienę. :P

Nie wie­dział, po­za tym siebie uważał za spryt­ne­go li­sa, tyl­ko... do wi­nog­ron nie sięgał... a mógł goopol użyć dra­biny. :P 

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 00:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Haos jest pry­mityw­nym tłumacze­niem [...]

dzisiaj, 00:24lenistwo_lvl_hard do­dał no­wy tek­st Nienawidzę te­go, że po­nie­działek [...]

dzisiaj, 00:18E.H. sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

wczoraj, 23:36Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:36Spruta sko­men­to­wał tek­st Wartość człowie­czeństwa ok­reśla sto­pień [...]

wczoraj, 23:34Spruta sko­men­to­wał tek­st GOŚĆ-INNIE

wczoraj, 23:27Naja sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:26Spruta do­dał no­wy tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

wczoraj, 23:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]

wczoraj, 23:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]