Jest milczenie martwe i [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 82 opinie.

Jest mil­cze­nie mar­twe i mil­cze­nie, które nie ga­si mo­wy; jest mo­wa, która za­bija ciszę, i ta­ka, która się ciszy nie boi.

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 kwietnia 2019, 00:03

Żeby wyglądać na doj­rzałą i mądrą? :P

Ro­zumiem, ale może mniej po­ciągaj z bu­tel­ki, jak mam przyjść? :P Dob­rze, będę przychodził wczo­raj­szy, we wczo­raj­szej gar­de­robie i nieogolony...
To po­noć trochę zmniej­sza u ko­biet popęd [...] — czytaj całość

Wy­bacz, smo­ku, to przy­goopa­we py­ta­nie sześciolat­ki: a po co uk­ry­wać we­sołość? 

To po two­jej wi­zy­cie. :D Ja tyl­ko nie nadążam ze sprząta­niem. :p

A to zais­te ja­kiś cham mu­siał być! O rąba­niu to se chy­ba sta­ry smok po­marzyć już tyl­ko może, no chy­ba że uda się do ap­te­ki. :D Kon­kret, smo­ku. Do­padł cię już uwiąd star­czy? :p

Porzuć te raj­sto­py, [...] — czytaj całość

Żeby uk­ryć, że jest się we­sołą osobą o in­fantyl­nym i uroczym uśmie­chu? :P
Wiem, to za mało przy­goopa­we, jak na Żmijkę. :D ha ha 

No nie wiem, kałuże świad­czą, że jed­nak so­bie nie [...] — czytaj całość

Po co uda­wać ko­goś niehi­gieniczne­go? Raczej w drugą stronę. Spróbuj uda­wać po­noore­go, kiedy ci we­soło. Nie uda się. Przy­goopa­wego aku­rat uda­wać nie mu­sisz. :p

Jes­tem pew­na, że na­wet za dużo ro­bię w tej [...] — czytaj całość

Nieko­nie­cznie. :)
Wygląd zewnętrzny może my­lić, można ce­lowo uda­wać ko­goś pot­wornie niehi­gieniczne­go, po­nure­go i przy­goopa­wego. :P
Jes­teś pew­na, że zaw­sze ro­bisz wszys­tko, co możesz w kwes­tii sa­mokon­tro­li? Nieby­wałe... ;)

Tak, też już żyję po­nad dziesięć [...] — czytaj całość

My­lisz się.
Pew­nie, że świad­czy. O kaz­dym coś swiad­czy, np. ubiór, hi­giena(:D). Ale to nie oz­nacza, że się nie kon­tro­luję. Kon­tro­luję się w ta­kim stop­niu, w ja­kim mogę to czynić.

Jak na smoka. [...] — czytaj całość

To Two­ja su­biek­tywna oce­na, z zewnątrz to zu­pełnie inaczej wygląda. :D
Każdy Twój wpis świad­czy o To­bie, każde po­nurac­two i tyl­ko uśmiech poz­wa­la uchwy­cić, że coś tam cho­wasz pod... bru­dem. :P:D
Nie pochodzę z [...] — czytaj całość

Ja kon­tro­luję się aż za bardzo.
Ano zauważyłam. Ja w za­sadzie też, ale nie lu­bię zos­ta­wiać śladów mej hańby w przes­trze­ni pub­licznej.
Chcę tyl­ko rzec, żeś sta­ry osi...
wieko­wy smok. :D 
No no, tylko [...] — czytaj całość

Muszą, sko­ro sa­ma się nie kon­tro­lujesz. :P
Sta­ra, ale jes­tem trochę sen­ty­men­talny. :P W mym wieku? Chcesz rzec, że żyjesz w in­nym wieku? :D
Jej­ku!, ja­ki piękny uśmiech. :D

Ko­legof mam różnych, cały przekrój koleżeństwa. [...] — czytaj całość

Ależ ty mnie kon­tro­lujesz... Nie chodziło o treści, szu­kałam ty­tułu fil­mu... i zna­lazłam! :)))
Ska­sowa­lam tyl­ko starą ko­res­ponden­cję, nie spi­naj się tak, smoczu­siu, bo o za­wał w twym wieku niet­rudno. :p

Jej­ku... co ty [...] — czytaj całość

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 16:58marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st > może naj­bar­dziej nie­szczęsną [...]

dzisiaj, 16:56Niusza do­dał no­wy tek­st A gdy­by życie po [...]

dzisiaj, 16:48marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Prawda zaw­sze pat­rzy pros­to [...]

dzisiaj, 16:38PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Mój tem­pe­rament jest tak [...]

dzisiaj, 16:36PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Opluwanie bliźniego, to tak [...]

dzisiaj, 16:35PetroBlues sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

dzisiaj, 16:27PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Potrzeba cza­sem skom­pli­kowa­nych słów, [...]

dzisiaj, 16:22PetroBlues do­dał no­wy tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

dzisiaj, 16:17PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Świat drży na myśl [...]

dzisiaj, 16:05klorynda do­dał no­wy tek­st Miła Zo­sieńka dziś ra­no [...]