Jesteśmy wolni, by wybierać, [...] – Eufemia

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Eufemia — zgromadziliśmy 8 opinii.

Jes­teśmy wol­ni, by wy­bierać, ale nie każdy wybór pro­wadzi do wol­ności.

myśl dnia z 21 września 2017 roku
zebrała 8 fiszek • 13 września 2017, 22:52

ta­kie cytatowe
fajne

nie wni­kam dalej 

cie­szy mnie, że myślisz tak sa­mo jak Józef Tis­chner, Jan Pa­weł II etc. 

Grze­gorz - jas­ne - dopóki dob­ro­wol­nie i świado­mie re­zyg­nu­jemy ze swoich praw czy też z nich korzys­ta­my, jest to wol­ność. To tak w myśl słów: "Wszys­tko mi wol­no, ale nie wszys­tko przy­nosi korzyść. Wszys­tko mi wol­no, ale ja nicze­mu nie od­dam się w niewolę." (1 Kor 6,12). 

... jed­nym z dwóch naj­ważniej­szych praw wol­ności (przy okaz­ji de­mok­racji również) jest "pra­wo do re­zyg­nacji ze swoich praw" (dru­gim jest pra­wo do korzys­ta­nia z włas­nych praw)... kto o tym za­pomi­na, ten często jest "przy­muszo­ny" do korzys­ta­nia ze swoich praw... tym sa­mym sta­je się "niewol­ni­kiem swoich praw"...

... a pro­pos: właśnie to pra­wo jest pier­wszym ja­kie sta­rają się zab­rać człowieko­wi wszel­kiego rodza­ju dyktatury...
 

Grze­gorz, nie wiem jak tę wol­ność poj­mu­jesz, ale moim zda­niem zwyk­le wszys­cy jes­teśmy niewol­ni­kami i to niewol­ni­kami te­go, co sa­mi dla siebie wy­biera­my. Nie wiem, czy ko­jarzysz A.de­Mel­lo, ale jest mi tu [...] — czytaj całość

Długo się nad tym zastanawiałaś? 

... każdy nie przy­muszo­ny drogą do wol­ności jest...

;-) 

Nies­te­ty. :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cris

Użytkownicy
D E F
Aktywność

wczoraj, 22:22cyt.adela do­dał no­wy tek­st Poetree

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Zapragnęło ser­ce cu­du, a [...]

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Cudobójstwo

wczoraj, 22:12.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.  

wczoraj, 22:11.Rodia sko­men­to­wał tek­st nawet nie trzy pi­wa

wczoraj, 22:08.Rodia sko­men­to­wał tek­st I ry­sy na lwich paszczach krwaw­nik.  

wczoraj, 22:05Naja wy­powie­dział się w wątku offtop.  

wczoraj, 22:01cyt.adela sko­men­to­wał tek­st I ry­sy na lwich paszczach krwaw­nik.  

wczoraj, 21:57Naja sko­men­to­wał tek­st nawet nie trzy pi­wa