Jestem na tym portalu [...] – sprajtka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest sprajtka — zgromadziliśmy 23 opinie.

Jes­tem na tym por­ta­lu od lat i dochodzę do wnios­ku, że wolę pseudo­kibiców niż pseudoin­te­lek­tualistów. Pier­wsza gru­pa zaw­sze chce coś palnąć, a dru­ga wa­li tek­sta­mi po oczach bez up­rzedze­nia. Sta­ram się uni­kać niektórych "nieomyl­nych, lep­szych" , ale jest co­raz trud­niej, gdyż w miej­sce myśli twórczej, wza­jem­ne­go wzmac­niania się w in­te­lek­cie, pow­stała "czar­na ma­sa", która ob­le­piła to miej­sce. Dziękuję tym wszys­tkim, którzy nie tyl­ko "ma­sowo piszą", ale prze­de wszys­tkim jeszcze myślą. Dla Was tu jeszcze przychodzę. Poz­dra­wiam 

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 listopada 2018, 13:16

Dob­rze że po­zos­ta­je to ,, chy­ba" - :-) 

a ja cię ro­zarek nie znoszę
nap­rawdę jest niewielu ludzi którzy działają mi szczególnie na nerwy
jes­teś wśród nich
jes­teś wyjątkowy

mu­sisz mieć w so­bie coś cze­go ja nie ak­ceptuję w sobie
to chy­ba głupota 

Wszys­cy tu­taj jes­teśmy pseudoin­te­lek­tualis­ta­mi... każdy po­kazu­je swoją stronę myślenia
jeżeli ko­goś stro­na nie pa­suje do naszej książki, to normalne,
ale na­wet, gdy nasza książka się le­piej sprze­daje, to jeszcze o niczym nie świadczy. 

Po­wiem tyl­ko, że od pier­wsze­go do os­tatniego słowa, zgadzam się z Tobą Ala . 
I też poz­dra­wiam :) 

Ciebie Ro­zaR też poz­dra­wiam. I wszys­tkich in­nych, oczy­wiście po­za pus­ty­mi kłosami. 

A Al­lach jest wiel­ki :-) - Bo­guś prze­myśl to jeszcze raz . 

Spraj­tka, nie przej­muj się. Er­ski­ne Cal­dwell (pi­sarz ame­rykański) po­wie­dział: "Duża wie­dza czy­ni skrom­nym, mała za­rozu­miałym. Pus­te kłosy dum­nie wznoszą się ku niebu, kłosy pełne ziar­na w po­korze chylą się ku ziemi". To są bar­dzo mądre słowa. Po­zos­tań z na­mi - po­nad wszystko!
Ser­decznie pozdrawiam. 

ja 

No dob­ra, nie było py­tania :)
Mam trochę in­ny pun­kt widze­nia. Cy­taty to tyl­ko In­ternet, czy­li miej­sce, gdzie da­je się upust różnym emoc­jom i nie mam dużych oczekiwań 

Ja 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sprajtka

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 21:002010 do­dał no­wy tek­st Największy wróg

dzisiaj, 20:33szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

dzisiaj, 20:13danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]

dzisiaj, 20:08finder do­dał no­wy tek­st Wiatr niena­wiści zdol­ny jest [...]

dzisiaj, 20:05danioł do­dał no­wy tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

dzisiaj, 20:01onejka do­dał no­wy tek­st Motto, które będę pielęgno­wać, [...]

dzisiaj, 19:58onejka sko­men­to­wał tek­st Można ko­muś rzu­cić ochłap, [...]

dzisiaj, 19:46onejka sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

dzisiaj, 19:35szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja