Jestem głupia, bo jakbym [...] – onejka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest onejka — zgromadziliśmy 14 opinii.

Jes­tem głupia, bo jak­bym głupia nie była, nie miałabym szan­sy zmądrzeć kiedy­kol­wiek.

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 stycznia 2018, 18:28

Ech ! Głup­taski z Was ;) 
Faj­nie Was widzieć , poz­dra­wiam :) 

Li­la fi­lozu­je, ale pew­nie za chwilę... zaśnie. :P 

Tak, choć wi­na zaw­sze leży po dwóch stro­nach... Ko­biety, o której myśli­my i... jej mat­ki. :P:D 
Mam nadzieję, że obie Pa­nie się nie ob­rażą z po­wodu te­go żar­tu? ;)
Miłego wie­czor­ku. :)) 

Heh;-) doig­rałeś się Smo­ku;-) choć czuję się współwin­na, wy­wołując wil­ka z la­su;-) Dob­rze, że mi się wo­kalis­ta przy­pom­niał haha! 

Prędzej bym się dziec­ka spodziewał, niż pun­ktu 4.... żałosne.
Chciałem rzec, że Wiel­ki Su­tek (ory­ginal­na naz­wa zos­tała ocenzu­rowa­na) wy­raził sa­mok­ry­tykę, ale ja już nie wierzę, że mu się uda. :)) 

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny opi­nia do­dana przez użyt­kowni­ka nie po­win­na za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejsza opi­nia zos­tała ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ta ze względu za niez­godność jej treści z re­gula­minem strony. 

Krzysztof Ski­ba mówił: kto za młodu głupim nie był, ten na sta­rość nie zmądrze­je! I chy­ba coś w tym jest.;-) 

To jak z tym "wiem, że nic nie wiem" :) 

Taką Cię lu­bię, nie zmieniaj. :)) 

Lo­gicznie Yes­tem ...ja jes­tem jed­nak głupia...qur­cze czas ucieka, kiedy to zmienię ??

$$ , co po­wie­dzieć...ład­nie to na­pisałeś (aś)

Ela, jak zaw­sze Kocha­na he he dzięki :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

wczoraj, 23:15yestem sko­men­to­wał tek­st Ministerstwo Edu­kac­ji za­pom­niało, że [...]

wczoraj, 22:33bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 22:15yestem sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 22:13yestem sko­men­to­wał tek­st „Przynajmniej raz w życiu [...]

wczoraj, 21:56Julka 10 sko­men­to­wał tek­st świadomość to podążanie w [...]

wczoraj, 21:38filutka sko­men­to­wał tek­st „Przynajmniej raz w życiu [...]

wczoraj, 21:33yestem sko­men­to­wał tek­st Z me­dyczne­go pun­ktu widze­nia, [...]

wczoraj, 21:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 21:27yestem sko­men­to­wał tek­st „Przynajmniej raz w życiu [...]

wczoraj, 21:25yestem sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]