Jeśli myślisz o czymś, [...] – onejka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest onejka — zgromadziliśmy 4 opinie.

Jeśli myślisz o czymś, że z pew­nością się nie uda, jes­teś ska­zany na suk­ces.
Będzie tak jak myślisz. Nie uda się na pew­no . 

myśl
zebrała 6 fiszek • 21 marca 2019, 10:34

Masz rację, sa­mi so­bie i in­nym pod­ci­namy skrzydła, tyl­ko dziś już wiemy, że można la­tać zu­pełnie bez skrzy­deł. :)
To od nas za­leży, czy chce­my, czy ma­my od­wagę, siłę i chęci. Jeśli tak, to skrzydła nie są niezbędne do la­tania. :)
Dob­ra­noc. :)) 

Jeśli nasze nas­ta­wienie jest mało op­ty­mis­tyczne wpływa to na nasze postępo­wanie.Sa­mi so­bie wy­tycza­my ce­le ale i sa­mi poz­ba­wiamy się marzeń ,wątpiąc w nasze możli­wości cza­sem wyg­ry­wa tchórzos­two,brak mob­li­zac­ji i środków.My jes­teśmy spraw­ca­mi te­go do cze­go dążymy a reali­zację cza­sem pokłada­my w rękach in­nych i to nas gubi. 

Fakt, nie zaw­sze tak się kończy, mi­mo złych myśli. Ale są one często po­wodem do te­go, że jed­nak się uda, żeby zwyciężyły.
Mi­mo wszys­tko wierzę i wiem, że sa­mi so­bie pod­ci­namy naj­częściej skrzydła ;)
dzień dob­ry :) 

Nie ma ta­kiej pew­ności. Życie jest niep­rze­widy­wal­ne w stu pro­cen­tach, ale zga­dywać można i cza­sami się uda­je, na­wet wte­dy, jak myśli­my, że na pew­no się nie uda. :))
Ale masz rację, bez naszej wyt­rwałości, wo­li wal­ki o lep­sze jut­ro... umiera­my już dziś.
Dob­ra­noc. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 10:42yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 10:40yestem sko­men­to­wał tek­st Z ser­ca płynące naj­serdeczniej­sze [...]

dzisiaj, 10:38yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy ogar­nia cię lęk [...]

dzisiaj, 10:37yestem sko­men­to­wał tek­st Z okaz­ji Świąt Zmar­twychwsta­nia [...]

dzisiaj, 10:36yestem sko­men­to­wał tek­st Wcale nie chodzi o [...]

dzisiaj, 10:33yestem sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 10:16yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

dzisiaj, 10:15Lila_ sko­men­to­wał tek­st > nie sztuką jest [...]

dzisiaj, 09:54yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 09:52eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st Wcale nie chodzi o [...]