Jeśli myślisz o czymś, [...] – onejka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest onejka — zgromadziliśmy 4 opinie.

Jeśli myślisz o czymś, że z pew­nością się nie uda, jes­teś ska­zany na suk­ces.
Będzie tak jak myślisz. Nie uda się na pew­no . 

myśl
zebrała 6 fiszek • 21 marca 2019, 11:34

Masz rację, sa­mi so­bie i in­nym pod­ci­namy skrzydła, tyl­ko dziś już wiemy, że można la­tać zu­pełnie bez skrzy­deł. :)
To od nas za­leży, czy chce­my, czy ma­my od­wagę, siłę i chęci. Jeśli tak, to skrzydła nie są niezbędne do la­tania. :)
Dob­ra­noc. :)) 

Jeśli nasze nas­ta­wienie jest mało op­ty­mis­tyczne wpływa to na nasze postępo­wanie.Sa­mi so­bie wy­tycza­my ce­le ale i sa­mi poz­ba­wiamy się marzeń ,wątpiąc w nasze możli­wości cza­sem wyg­ry­wa tchórzos­two,brak mob­li­zac­ji i środków.My jes­teśmy spraw­ca­mi te­go do cze­go dążymy a reali­zację cza­sem pokłada­my w rękach in­nych i to nas gubi. 

Fakt, nie zaw­sze tak się kończy, mi­mo złych myśli. Ale są one często po­wodem do te­go, że jed­nak się uda, żeby zwyciężyły.
Mi­mo wszys­tko wierzę i wiem, że sa­mi so­bie pod­ci­namy naj­częściej skrzydła ;)
dzień dob­ry :) 

Nie ma ta­kiej pew­ności. Życie jest niep­rze­widy­wal­ne w stu pro­cen­tach, ale zga­dywać można i cza­sami się uda­je, na­wet wte­dy, jak myśli­my, że na pew­no się nie uda. :))
Ale masz rację, bez naszej wyt­rwałości, wo­li wal­ki o lep­sze jut­ro... umiera­my już dziś.
Dob­ra­noc. :)) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 01:21yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 01:10yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:23Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Wszechświat to idea umysłu

dzisiaj, 00:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

wczoraj, 23:49marka do­dał no­wy tek­st Sam

wczoraj, 23:33.Rodia sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

wczoraj, 23:20kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

wczoraj, 23:06kati75 sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 23:05kati75 sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty

wczoraj, 23:02kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny