Jeśli ktoś bliski niesłusznie [...] – onejka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest onejka — zgromadziliśmy 8 opinii.

Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie źle o nas myśli, a my nic z tym nie ro­bimy, da­jemy dowód na to, że myśli dob­rze.

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 grudnia 2018, 08:45

Ka­ti, w stu pro­cen­tach się zgadzam i myślę, że jed­nak mi­mo wszys­tko każdy sądzi wg siebie i to bar­dzo wiele o nim mówi. Poz­dra­wiam :) 

Myślę że tak nap­rawdę nie ma­my wpływu na to co myślą o nas in­ni al­bo na­si naj­bliżsi.Jeśli jed­nak spra­wa do­tyczy nas i niesłusznie ktoś żle o nas myśli trze­ba to wy­jaśnić ,milczenie [...] — czytaj całość

Dziękuję Wam Pa­nowie. Wszys­tko co na­pisa­liście jest dla mnie bar­dzo ważne i do­wodzi, że jed­nak jes­teśmy z Ziemi. Wszys­cy. Tyl­ko niektórzy są po pros­tu od­porni na słucha­nie dru­giego człowieka.

Poz­dra­wiam Was :) 

z dru­giej stro­ny, my ja­ko ludzie gra­my z sobą w różne gier­ki. tak do końca nig­dy nie możemy być pew­ni, co ktoś o nas myśli.
czy po­wie­dział/a nam to wprost, czy wyczu­wamy albo [...] — czytaj całość

Oso­by naj­bliższe zwyk­le bar­dzo kocha­my i nie tyl­ko za­leży nam na włas­nym wi­zerun­ku w ich oczach, ale też jest nam przyk­ro, kiedy błądzą, kiedy dają się zma­nipu­lować, kiedy wierzą różnym oszus­tom i [...] — czytaj całość

wte­dy jak najbardziej
poz­dra­wiam onej­ko ;) 

Dziękuję Michał za bar­dzo faj­ny i kon­kret­ny ko­men­tarz :)
Masz rację bez­sprzecznie. Po­win­nam była zaz­naczyć, że myśl do­tyczy bar­dzo blis­kich relacji. 

wy­daje mi się, że to za­leży zarówno od wza­jem­nych re­lac­ji,
jak i od te­go kim jes­teśmy - czy np.osobą pub­liczną, być może sta­nowiącą auto­rytet dla wielu?
kiedy i czy war­to zas­ta­nowić się nad [...] — czytaj całość

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

wczoraj, 23:20cyt.adela do­dał no­wy tek­st lepszanoc

wczoraj, 21:31RoseAngel do­dał no­wy tek­st Porwana wiat­rem, ut­ra­ciła grunt [...]

wczoraj, 21:21oszi3 do­dał no­wy tek­st Szukaj plusów, czyń postępy, [...]

wczoraj, 21:09Logos sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]

wczoraj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st empty the bin...  

wczoraj, 20:51danioł sko­men­to­wał tek­st Zaśnij. Nie budź się, [...]

wczoraj, 20:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Widzę smu­tek w Twoich [...]

wczoraj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

wczoraj, 20:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeden wy­kończo­ny człowiek. Ni­by [...]

wczoraj, 20:44danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]