yestem yestem
 19 lipca 2022 roku, godz. 22:56

Taka nasza aura,
mamy już Centaura... ;)