Jedni wpadają w obłęd, [...] – cyt.adela

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest cyt.adela — zgromadziliśmy 9 opinii.

Jed­ni wpa­dają w obłęd, in­ni, potrące­ni przez sza­leństwo, zos­tają psychoterapeutami.

Ame­lia

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 czerwca 2018, 08:51

Wyz­na­waj, urucha­miam pro­cedu­ry. :P
Dob­ra­noc. :)) 

Roz­mo­wa oczyszcza, nie jest do te­go pot­rzeb­ny psycho­log, te­rapeuta, ani ksiądz. W Bib­lii jest np na­pisa­ne by wyz­na­wać so­bie nawza­jem grzechy, dla zdrowia.
Gdy rodzi­na od­bierała z szpi­tala psychiat­ryczne­go jedną z blis­kich mi [...] — czytaj całość

A jed­nak Ci po­mogło? Spo­wiedź oczyściła Cię z tok­syn. ;) 

A ja­kie doświad­cze­nia ma­cie z " kon­ku­ren­cją" ?
His­to­ria aute­ten­tyczna. Kil­ka lat te­mu poszedłem do le­karza rodzin­ne­go, miałem ciągnące się miesiąca­mi prob­le­my gas­tryczne, które ut­rudniały codzien­nie życie, ważyłem po­niżej 50 kg. Zro­biono mi [...] — czytaj całość

Bo le­karze są, by leczyć... to czas niedo­kona­ny...
Poz­dra­wiam. :)) 

nie znam ani jed­nej oso­by, którą Wy­leczył psycho­log (psycholożka) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

wczoraj, 23:58Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

wczoraj, 23:57Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

wczoraj, 21:57cyt.adela do­dał no­wy tek­st Hol

wczoraj, 20:56piórem2 do­dał no­wy tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

wczoraj, 20:29piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zobacz ja­kie zmiany zachodzą [...]

wczoraj, 20:28yestem sko­men­to­wał tek­st Zobacz ja­kie zmiany zachodzą [...]

wczoraj, 20:27piórem2 sko­men­to­wał tek­st Im głębiej wchodzisz w [...]

wczoraj, 20:26yestem sko­men­to­wał tek­st Im głębiej wchodzisz w [...]

wczoraj, 20:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zobacz ja­kie zmiany zachodzą [...]

wczoraj, 20:22yestem sko­men­to­wał tek­st Zobacz ja­kie zmiany zachodzą [...]