Jedni wpadają w obłęd, [...] – cyt.adela

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest cyt.adela — zgromadziliśmy 9 opinii.

Jed­ni wpa­dają w obłęd, in­ni, potrące­ni przez sza­leństwo, zos­tają psychoterapeutami.

AD LU­CEM

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 czerwca 2018, 08:51

Wyz­na­waj, urucha­miam pro­cedu­ry. :P
Dob­ra­noc. :)) 

dob­re grzechy 

mo­ze wyz­na­wac so­bie nawza­jem tez dob­re, a nie tyl­ko grzechy, o 

na cyt tez moz­na so­bie po­wyz­na­wac i jest git 

Roz­mo­wa oczyszcza, nie jest do te­go pot­rzeb­ny psycho­log, te­rapeuta, ani ksiądz. W Bib­lii jest np na­pisa­ne by wyz­na­wać so­bie nawza­jem grzechy, dla zdrowia.
Gdy rodzi­na od­bierała z szpi­tala psychiat­ryczne­go jedną z blis­kich mi [...] — czytaj całość

A jed­nak Ci po­mogło? Spo­wiedź oczyściła Cię z tok­syn. ;) 

A ja­kie doświad­cze­nia ma­cie z " kon­ku­ren­cją" ?
His­to­ria aute­ten­tyczna. Kil­ka lat te­mu poszedłem do le­karza rodzin­ne­go, miałem ciągnące się miesiąca­mi prob­le­my gas­tryczne, które ut­rudniały codzien­nie życie, ważyłem po­niżej 50 kg. Zro­biono mi [...] — czytaj całość

Bo le­karze są, by leczyć... to czas niedo­kona­ny...
Poz­dra­wiam. :)) 

nie znam ani jed­nej oso­by, którą Wy­leczył psycho­log (psycholożka) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

wczoraj, 22:32to_tylko_łzy do­dał no­wy tek­st Boję się następne­go po­ran­ka. [...] 

wczoraj, 22:04szpiek sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 22:01Fallina do­dał no­wy tek­st A pew­ne­go dnia stwier­dzisz, [...]

wczoraj, 21:46yestem sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

wczoraj, 21:41yestem sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

wczoraj, 21:39yestem sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 21:00Naja wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 20:44M44G sko­men­to­wał tek­st Rodziców spokój za dnia [...]

wczoraj, 19:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli nie lu­bisz siebie [...]