jedni tworzą atmosferę a [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 31 opinii.

jed­ni tworzą at­mosferę
a in­ni tyl­ko psują po­wiet­rze

myśl dnia z 22 kwietnia 2017 roku
zebrała 48 fiszek • 21 kwietnia 2017, 16:48

spózni­ne i to bar­dzo tak ze gniot 

Dob­rze po­wie­dziane :)
Gra­tulac­je choć trochę spóźnione ;) 

Ad­nachiel, Na­talia, Iwo­na, Ala ( w ko­lej­ności odwiedzin)
bar­dzo Wam dziękuję.
Miłego wie­czo­ru. :))

Jad­wi­ga, Ty jed­nak lu­bisz szo­kować. ;)
Może aż tak źle nie jest, ale mo­men­ta­mi by­wa, a brak reak­cji ad­mi­nis­trac­ji le­gity­mizu­je ta­ki stan.
W sek­re­cie po­wiem Ci, że Giacin­to Mazza­tel­la nie był moją in­spi­racją.
Poz­dra­wiam. :)) 

to tak jak w tym fil­mie "od­rażający, brud­ni, źli" 

Swiet­ne :-) gratuluję 

zasłużone wyróżnienie:) również gratuluję 

gra­tuluję wyróżnienia 

Dzień dob­ry eve­ryone :)
Gra­tulację z okaz­ji wy­typo­wania myśli wczo­raj­szej na tek­st prze­wod­ni dnia dzi­siej­sze­go :)
Mnie co praw­da nic nie śmier­dzi, ale jeśli ko­muś za­latu­je, nie­chaj naj­pierw się zas­ta­nowi, czy nie zaczął po­puszczać, bo być może nie śmier­działo póki sam się nie zjawił.
Poz­dra­wiam ser­decznie :)) 

Wi­tam Was. :)
Mi­rek, dzięki, to tyl­ko żart, bar­dzo ogólny, nie piszę paszkwi­li, bo co tu można in­ne­go zrobić...
Niektórzy od lat piszą an­tyut­wo­ry i nikt im te­go nie bro­ni, nikt nie reagu­je, nie zarządza tym miejscem...
Miło, że ktoś jed­nak dos­trze­ga pot­rzebę pop­ra­wy at­mosfe­ry. :)) 

Gra­tuluję wy­boru na myśl dnia. Tak w at­mosferze niektórych, niektórzy nie po­win­ni uczestniczyć. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 15:39Daniel Umiz­da sko­men­to­wał tek­st Pożegnanie ob­naża idiotę.  

dzisiaj, 15:36Dr Ta­wian Stam­buła sko­men­to­wał tek­st Pożegnanie ob­naża idiotę.  

dzisiaj, 15:34natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Jeżeli nie trak­tu­jesz dru­giej [...]

dzisiaj, 15:31nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Pożegnanie ob­naża idiotę.  

dzisiaj, 15:21nicola-57 sko­men­to­wał tek­st coś na drogę

dzisiaj, 15:12natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st A ona mi gra [...]

dzisiaj, 15:02nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Zawsze bądź ot­warty na [...]

dzisiaj, 15:02Adnachiel sko­men­to­wał tek­st coś na drogę

dzisiaj, 14:45nicola-57 sko­men­to­wał tek­st refleks(ja)

dzisiaj, 14:43nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Nie py­tam