jedni tworzą atmosferę a [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 29 opinii.

jed­ni tworzą at­mosferę
a in­ni tyl­ko psują po­wiet­rze

myśl dnia z 22 kwietnia 2017 roku
zebrała 36 fiszek • 21 kwietnia 2017, 16:48

Ad­nachiel, Na­talia, Iwo­na, Ala ( w ko­lej­ności odwiedzin)
bar­dzo Wam dziękuję.
Miłego wie­czo­ru. :))

Jad­wi­ga, Ty jed­nak lu­bisz szo­kować. ;)
Może aż tak źle nie jest, ale mo­men­ta­mi by­wa, a brak reak­cji ad­mi­nis­trac­ji le­gity­mizu­je ta­ki stan.
W sek­re­cie po­wiem Ci, że Giacin­to Mazza­tel­la nie był moją in­spi­racją.
Poz­dra­wiam. :)) 

to tak jak w tym fil­mie "od­rażający, brud­ni, źli" 

Swiet­ne :-) gratuluję 

zasłużone wyróżnienie:) również gratuluję 

gra­tuluję wyróżnienia 

Dzień dob­ry eve­ryone :)
Gra­tulację z okaz­ji wy­typo­wania myśli wczo­raj­szej na tek­st prze­wod­ni dnia dzi­siej­sze­go :)
Mnie co praw­da nic nie śmier­dzi, ale jeśli ko­muś za­latu­je, nie­chaj naj­pierw się zas­ta­nowi, czy nie zaczął po­puszczać, bo być może nie śmier­działo póki sam się nie zjawił.
Poz­dra­wiam ser­decznie :)) 

Wi­tam Was. :)
Mi­rek, dzięki, to tyl­ko żart, bar­dzo ogólny, nie piszę paszkwi­li, bo co tu można in­ne­go zrobić...
Niektórzy od lat piszą an­tyut­wo­ry i nikt im te­go nie bro­ni, nikt nie reagu­je, nie zarządza tym miejscem...
Miło, że ktoś jed­nak dos­trze­ga pot­rzebę pop­ra­wy at­mosfe­ry. :)) 

Gra­tuluję wy­boru na myśl dnia. Tak w at­mosferze niektórych, niektórzy nie po­win­ni uczestniczyć. 

cyt.: tu­taj stworzo­no spe­cy­ficzną at­mos­ferę, która spra­wiła, że wiele uta­len­to­wa­nych osób stąd odeszło.

pew­nie jeszcze nie je­den ta­lent stąd odejdzie 

hehe 

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 22:12yestem sko­men­to­wał tek­st paździerzowy smog, to zja­wis­ko [...]

dzisiaj, 22:11yestem sko­men­to­wał tek­st różowe świn­ki w głowie [...]

dzisiaj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st powiedz smo­gowi że nie [...]

dzisiaj, 22:09yestem sko­men­to­wał tek­st paździerzowy smog, kłapie dy­mem [...]

dzisiaj, 22:09yestem sko­men­to­wał tek­st próba og­nia, wy­wołuje u [...]

dzisiaj, 22:08yestem sko­men­to­wał tek­st paździerzowy smog, to również [...]

dzisiaj, 22:08Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 22:08yestem sko­men­to­wał tek­st paździerz me­dytu­je gdy kop­ci [...]

dzisiaj, 22:07Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:07yestem sko­men­to­wał tek­st prymitywne za­baw­ki, śred­niowie­czne­go duchow­ne­go [...]