Jedną windą codziennie jeździli. Nie [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 9 opinii.


Jedną windą codzien­nie jeździli.

Nie chciały jej, wy­padły jej mleczne jedynki.
Nie chcieli go, in­ni le­piej piłkę kopali.
Nie chciały jej, tyl­ko ona no­siła su­kien­ki po siostrze.
Nie chcieli go, nie pił, nie pa­lił i komórkę miał starą.
Nie chciały jej, tyl­ko ona nie umiała by­le jak, by­le gdzie i z by­le kim.
Nie chcieli go, nie załat­wił up­rawnień i na­ciągać ludzi nie umiał.
Nie chcieli jej, wy­biera­li łat­we, pus­te i sztuczne... bez umowy.
Nie chciały go, in­ne ce­nił war­tości, a te, pożąda­ne z tru­dem zarabiał.
Nie chciała ni­kogo. Tak mówiła niechciana.
Nie chciał ni­kogo. Tak twier­dził nie­chciany.

Co by było, gdy­bym nie chciała za­ciąć się między piętrami?...

myśl
zebrała 47 fiszek • 10 kwietnia 2012, 13:27

To świat trze­ba do nich do­paso­wywać, dzięki nim jest piękny.
Myślę, że myślą, więc z pew­nością są.
Słoneczne­go po­połud­nia. :) 

Dziękuję, miło Cię widzieć. :) 

Anno
Po­wiem tyl­ko, że niedo­myślna dziś jes­teś, ale i tak dziękuję
za opi­nię, każda in­ter­pre­tac­ja jest cieka­wa, choćby całkiem na głowie pos­ta­wiona. Są ta­kie ce­le, do których nie ce­luje się w sam śro­dek, a [...] — czytaj całość

Ewo
Win­dy by­wają nieob­liczal­ne, ale raczej dob­rze im z przy­cisków pat­rzy. :)

~alinka241x
Cza­sami war­to choć raz założyć brak uśmie­chu na lewą stronę. :) 

Bez umo­wy... Daw­no nie słyszałam lep­sze­go określenia.

W końcu każde z nich poszłoby własną drogą. Naj­ważniej­si ludzie i naj­cenniej­sze rzeczy są cza­sem bar­dzo blis­ko i trze­ba nad­wyrężyć sta­tys­ty­ki, żeby to zobaczyć... 

a ja na swo­je piętro (krok mi z niego do nieba) chodzę na pie­szo...bo­je się windy 

Ludzie nieśmiali, ale mający włas­ne zda­nie, nietu­zin­ko­wi, niedo­ceniani, często war­tościowi stoją z bo­ku, są niechciani.
Cza­sem trze­ba cu­du, żeby się spot­ka­li. :)

Dziękuję za Wasze cieka­we opi­nie, poz­dra­wiam. :) 

Za­cięty człowiek krwa­wi i między piętrami... 

A mi po­zos­ta­je nadzieja, że spot­kam taką na scho­dach, bo win­dy... cóż, to jed­na z dwóch rzeczy, które wy­wołują u mnie zaw­ro­ty głowy:) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 09:04Jacob-Filth do­dał no­wy tek­st Prostytutki o długich no­gach [...]

dzisiaj, 08:54Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Bliskość to czyjąś sa­mot­ność [...]

dzisiaj, 08:53ODIUM sko­men­to­wał tek­st Ramy to ta­my umysłu.  

dzisiaj, 08:21Cropka sko­men­to­wał tek­st Sennik

dzisiaj, 07:56Lila_ sko­men­to­wał tek­st Bliskość to czyjąś sa­mot­ność [...]

dzisiaj, 07:29Lila_ do­dał no­wy tek­st Poezja życia

dzisiaj, 07:06Lila_ do­dał no­wy tek­st Sennik

dzisiaj, 06:12Cropka sko­men­to­wał tek­st Każdy ko­lej­ny prze­wod­nik to [...]

dzisiaj, 06:11Cropka sko­men­to­wał tek­st wi-Bracje?