Jak zostanę prezydentem obiecuję [...] – szpiek

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest szpiek — zgromadziliśmy 5 opinii.

Jak zos­tanę pre­zyden­tem obiecuję prog­ram mąż 1000+, ty­siąc złotych dla żony na każde­go męża miesięcznie

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 czerwca 2019, 12:26

Tak. Po­lity­cy ma­ja fab­rykę pieniędzy i skoor­czy­byki nie chcą się podzielić z resztą
Żyje­my u schyłku cy­wili­zac­ji zachod­niej jaką zna­my, krach fi­nan­so­wy to kwes­tia cza­su, py­tanie tyl­ko czy będzie po­wol­ny, ale skut­ki będą dra­matyczne, czy gwałtow­ny, ale łat­wiej będzie od­bu­dować ry­nek finansowy
https://youtu.be/hHCFpRYk1Jk 

Ta­kie 500 plus na zachodzie jest od daw­na i dob­rze, że w Pol­sce w końcu też. Przy­naj­mniej zwyk­li ludzie coś mają, a nie tyl­ko po­lity­cy na­pychają swo­je kie­sze­nie jak hieny. Reszta mnie [...] — czytaj całość

https://youtu.be/wmpWJ38TsxI 

Ja zaw­sze mam wrażenie, czy poczu­cie, że po­ruszam się w in­nej rzeczy­wis­tości, w sen­sie, spo­ro jest prześmiew­czych ko­men­tarzy nt. pińcest plus, memów z Ja­nusza­mi w tle, Ka­ryna­mi, zdjęć Bra­janków, Bąbelków, pa­tusów i [...] — czytaj całość

"Wszys­tkie ko­biety po­win­ny mieć mężów, ale żaden mężczyz­na nie po­winien mieć żony." [Ben­ja­min Disraeli] 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Cropka

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 00:20silvershadow do­dał no­wy tek­st sen

wczoraj, 23:37CierpkaWoda do­dał no­wy tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

wczoraj, 23:27Quanti18 do­dał no­wy tek­st na pa­rabo­lach życia, nie ma [...]

wczoraj, 22:04Strange one sko­men­to­wał tek­st Rodzisz się tym cze­go [...]

wczoraj, 20:43Spruta sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:17PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Wpędzać się w psycho­pa­tyczny stan, [...]

wczoraj, 20:13PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:11Spruta sko­men­to­wał tek­st Wpędzać się w psycho­pa­tyczny stan, [...]

wczoraj, 20:10Spruta sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:01PlESCHOPATA do­dał no­wy tek­st Serce to pes­tka wyob­raźni