jak usłyszeć co tobie [...] – Cropka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Cropka — zgromadziliśmy 6 opinii.

jak usłyszeć co to­bie szep­tem pisane
kiedy wciąż trzaskają
drzwi...

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 maja 2019, 08:52

Ja też nie znam, więc już nie gdy­bam. :) 

Cza­sem to mu­si być wy­buch, sil­niej­szy bodziec, al­bo coś in­ne­go, co zmu­si do zmiany środowiska.
Gru­pa wspar­cia jest dob­ra, gdy śro­dowis­ko jest już no­we. Pot­rze­ba po­mocy w bu­dowa­niu od nowa.
Tak tyl­ko gdy­bam, bo nie znam sytuacji.
Miłego dnia. :) 

Masz rację. Tyl­ko nie zmienia się śro­dowis­ka większym wy­buchem, to raczej pot­rzeb­na ener­gia Miłości, nie tej małej in­dy­widual­nej, ale wspierającej ja­kiejś gru­py może czy prze­wod­ni­ka. Np. gru­pa AA ma taką moc. 

Może to, co To­bie wy­daje się wy­buchem dla ko­goś in­ne­go jest tyl­ko sztucznym og­niem, może pot­rze­ba cze­goś "so­lid­niej­sze­go", co spo­wodu­je większą ref­lek­sję, może jakąś zmianę w pos­trze­ganiu? Są ludzie, którzy żyją na [...] — czytaj całość

No tak, co ja­kiś czas , ale nie codzien­nie, al­bo co chwilę nowego. 

Cza­sem pot­rze­ba wy­buchu, by po­tem można było posłuchać szeptu...
Poz­dra­wiam. :)) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]

wczoraj, 23:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 23:23ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 22:58MyArczi sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Gryzmoły słow­ne

wczoraj, 22:51yestem sko­men­to­wał tek­st Strata przy­jaciela zos­ta­wia pus­tkę [...]

wczoraj, 22:50ODIUM sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]