Jak pozbyć się faceta? - [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 16 opinii.

Jak poz­być się faceta?
- Po­wiedz mu że go kochasz.

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 kwietnia 2018, 14:43

wszys­tko ważne ale na są eta­py których nie wol­no po­minąć inaczej gro­zi katastrofą 

A co z in­ny­mi zmysłami, do­tyk, węch, smak, prop­riocep­cja... ??? ;) 

zbocze­nie za­leży w którą stronę naj­le­piej w tę samą ow­szem, fiz­jo­nomia dok­to­ra nie poz­wa­lała na zbliżenie, jes­tem wzro­kow­cem pierw pat­rzę po­tem słucham 

Yes­tem, to już przeszłość, życie toczy się da­lej , w żaden sposób nie czuję się urażony.
Pozdrawiam 

Ma­riusz, wy­bacz jeśli ura­ziłem, to był tyl­ko żart, ale chy­ba prze­sadziłem. Przepraszam.

Bożen­ka, dr miał pew­nie wiele in­nych za­let. :P Trochę zboczyłem, ta­kie zbocze­nie, nie lu­bisz? ;)
Dob­ra­noc. :)) 

Tak to do­tyczy rónież ko­biet boją się od­po­wie­dzial­nosci i zaan­gażowa­nia. - szpiek 

Dr był szpet­ny jak noc lus­to­pado­wa.
Dziecin­stwo każdy ma różne to nie ma związku. Ar­tur zboczyłeś z te­matu. Niezła sztu­ka hej. 

Wiem że żyje, to chy­ba ani jed­no ani drugie 

Ma­riusz, umarła ze szczęścia, czy... mąż ją za­mor­do­wał? :P 

Nie było ta­kich, którzy dos­ta­li kosza i mu­sieli strze­lić so­bie w łeb, al­bo rzu­cić się z ok­na, wie­szać, truć, ska­kać z mos­tu, al­bo po­jedyn­ko­wać się z in­ny­mi? Dziw­ne. A ten dr? ;)
Z całą pew­nością jed­nak umarło z głodu ja­kieś dziec­ko w Af­ry­ce, kiedy Ty cier­piałaś z prze­jedze­nia, al­bo w Az­ji, bo było dziew­czynką, a Ty spo­koj­ne i pełne miłości miałaś dzieciństwo... Praw­da? ;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 06:56cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Na ka­wie to przy [...]

dzisiaj, 06:55cyt.adela sko­men­to­wał tek­st SYZYFOWIE

dzisiaj, 06:52fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto dwudzies­te trze­cie

dzisiaj, 06:48cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Tyle w nas po­mady, [...]

dzisiaj, 06:44cyt.adela sko­men­to­wał tek­st myślenie o bo­gu jest [...]

dzisiaj, 06:36zofija sko­men­to­wał tek­st myślenie o bo­gu jest [...]

dzisiaj, 06:24zofija wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 06:17zofija do­dał no­wy tek­st Jeżeli pot­ra­fisz kochać bez [...]

dzisiaj, 06:09danioł sko­men­to­wał tek­st Drogi równo­ległe mogą być [...]

dzisiaj, 06:00piórem2 do­dał no­wy tek­st Tyle w nas po­mady, [...]