Jakim trzeba być człowiekiem, [...] – onejka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest onejka — zgromadziliśmy 7 opinii.

Ja­kim trze­ba być człowiekiem, żeby wy­ciągnąć ko­goś z czyśćca, zab­rać do ra­ju by na końcu uczy­nić mu piek­lo.

myśl
zebrała 9 fiszek • 8 stycznia 2018, 05:42

Czyściec jeśli jest, to jest pusty
@ Onejka
Po an­giel­sku man to człowiek i też mężczyzna 

Wiem, wiem, tyl­ko żar­to­wałem, ale lu­bię ten niepow­tarzal­ny wy­raz ko­biecej twarzy. :D
Miłego. :)) 

Biorąc pod uwagę, że po­dob­no po zak­rzyk­nięciu na uli­cy "człowieku" ! od­wrócą się tyl­ko mężczyźni, uwa­ga Smo­ka wy­daje się in­te­resow­na he he Zaś myśl chy­ba może do­tyczyć każde­go, bez względu na płeć. Dziękuję Wam za ko­men­tarze :) 

Cza­sem świętym się nam zda­je ten, który gra rolę diabła.
I myślę, że Smo­ku wys­tar­czająco wyczer­pał te­mat w swo­jej wy­powie­dzi :))

Ser­decznie poz­dra­wiam :) 

trze­ba być pot­wo­rem poz­ba­wionym uczuć,ale ludzie świet­nie opa­nowa­li technikę krzyw­dze­nia in­nych!świet­na myśl Onej­ko pozdrawiam;) 

To pot­ra­fi tylko........


KO­BIETA... :P:D
Miłego po­połud­nia. :)) 

Ok­rutnym, i bez em­pa­tii :-( 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

wczoraj, 21:22lukaajka do­dał no­wy tek­st Północ wy­biła ze­garo­wa tar­cza, [...]

wczoraj, 21:20lukaajka do­dał no­wy tek­st Nie za­pom­nij się świeżych [...]

wczoraj, 21:18lukaajka do­dał no­wy tek­st Czy pa­miętasz tą dziew­czynę [...]

wczoraj, 21:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy umierasz, ska­zany na [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st YHYM

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu

wczoraj, 20:49yestem sko­men­to­wał tek­st Hala Izer­ska - świt

wczoraj, 20:43yestem sko­men­to­wał tek­st Zwycięstwo

wczoraj, 20:40yestem sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 20:38yestem sko­men­to­wał tek­st Prosta ta? Czy to skąpstwo [...]