Jakież to zabawne, że [...] – cyt.adela

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest cyt.adela — zgromadziliśmy 35 opinii.

Ja­kież to za­baw­ne, że bojąc się wa­riata, ucieka­my przed włas­nym cieniem.

Ame­lia

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 lutego 2019, 22:45

Różnie bywa.
Myślę, że to kwes­tia do­mu rodzin­ne­go i in­dy­widual­nych cech, połącze­nia obu tych wymiarów.
Uk­ry­wanie włas­ne­go zda­nia może się z tym wiązać. Zgo­da na wy­korzys­ty­wanie (ni­by?) w ce­lu unik­nięcia kon­fliktów wiąże się z [...] — czytaj całość

Może to tyl­ko krzyk­li­wa for­ma czar­nej/mar­nej treści? ;)
Przedkłada­nie cudzych pot­rzeb nad włas­ne jed­nym przychodzi łat­wo, a in­nym nie uda­je się wcale.
Może to kwes­tia włas­nych , życiowych doświad­czeń, a może tyl­ko cha­rak­te­ru.
Ukrywanie [...] — czytaj całość

Nie sposób nie zauważyć. Rzu­ca się w oczy.

Trud­ne może być przedkłada­nie cudzych pot­rzeb nad włas­ne, zdusze­nie włas­ne­go JA, uk­ry­wanie włas­ne­go zda­nia, ciągłe po­taki­wanie, by uniknąć kon­fliktów, zgo­da na wy­korzys­ty­wanie i w związku [...] — czytaj całość

Płakał, na pew­no. :)
Ja­ki tam ag­re­syw­ny, ag­re­syw­ność – 1, nicze­go nie trze­ba zarzu­cać, jeśli Ci ciepło. ;) Ja zbyt miły? Zauważyłaś? No może troszeczkę. ;) Ro­zumiem, że pa­ni te­rapeut­ka jest na kuracji [...] — czytaj całość

Oj, chochli­ki zmęcze­nia długim pi­saniem w tekście. Za­raz spłonę krwa­wym rumieńcem. 

Dzień dob­ry. :)

Czy płakał? Mo­ja pa­mięć tak da­leko nie sięga.

Toć pan ag­re­syw­ny! I ma pan czel­ność mnie co­kol­wiek zarzu­cać? ;)
A tak całkiem se­rio... może jes­teś zbyt "miły"? Miałam swe­go cza­su taką "miłą" [...] — czytaj całość

Dzień dob­ry. :) 

Wiel­cem dziś umęczo­na. Mo­je nas­to­let­nie ciało pro­si o wy­poczy­nek. Cóż... wiosen­ne porządki. Od­piszę jut­ro, a dziś życzę ci dob­rej nocy. 

Hmm, to po­ważny prob­lem, le­karz płakał, jak dos­tał od Ciebie klap­sa? ;)
Mo­je gra­nice cały czas ktoś przek­racza, dla­tego pod za­sieka­mi ty­le trupów,
ale niektórym uda­je się przed­rzeć na­wet przez po­le mi­nowe i bagna. [...] — czytaj całość

Ja zaw­sze jes­tem po­ważna. Ta­ka już się urodziłam. :)

Ową "sto­sow­ność gra­nic" pot­raktuj ja­ko część mo­jego pi­sar­skiego sty­lu.Czy jed­nak chciałbyś, by ktoś przek­raczał two­je gra­nice? By ktoś w ciebie wszedł i się poczuł [...] — czytaj całość

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

wczoraj, 23:20cyt.adela do­dał no­wy tek­st lepszanoc

wczoraj, 21:31RoseAngel do­dał no­wy tek­st Porwana wiat­rem, ut­ra­ciła grunt [...]

wczoraj, 21:21oszi3 do­dał no­wy tek­st Szukaj plusów, czyń postępy, [...]

wczoraj, 21:09Logos sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]

wczoraj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st empty the bin...  

wczoraj, 20:51danioł sko­men­to­wał tek­st Zaśnij. Nie budź się, [...]

wczoraj, 20:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Widzę smu­tek w Twoich [...]

wczoraj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

wczoraj, 20:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeden wy­kończo­ny człowiek. Ni­by [...]

wczoraj, 20:44danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]