Jak ci się podoba [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 6 opinii.

Jak ci się po­doba ja­kaś dópa
to pa­miętaj żeby za­pamiętać jej imię.

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 czerwca 2018, 07:43

Nie chcę te­go wie­dziec. Wystarczy. 

Tak to jest... z wie­rzy­ciela­mi... ;)
Wiesz, fa­cet nie zaw­sze od­gadnie, że to "te dni", cza­sem wys­tar­czy za­pach, cza­sem ja­kiś ruch, gry­mas na twarzy, gest... ale ko­biety osiągają mis­trzos­two w... sztu­ce ak­tor­skiej. :) 

ja równmiez - pozdrawiam,
nie poszu­kuję, to mnie szu­kają po­tem muszę się opędzać łopatą do śniegu,
po­myliłes ap­ro­po - tych dni', zos­tawmy doopy cho­ciaż .... b. k. 

Ty również?... Poszukujesz?
Może wca­le się nie po­myliłem, tyl­ko te­go nie wi­dać? :) 

No ja również. Ale .. dużo się nie pomyliłeś 

Niektórzy poszu­kują sa­mych doop, be­zimien­nych, bez zo­bowiązań, bez c.d.n. bez "żyli długo i szczęśliwie"...
To ludzie mar­twi, cy­bor­gi w maszy­nie naszej cy­wili­zac­ji.
Kłopot w tym, że cho­wają tę wiedzę przed właści­ciel/k/ami doop, al­bo ce­lowo wpro­wadzają w błąd.
Poz­dra­wiam Bożen­ko. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

wczoraj, 22:32to_tylko_łzy do­dał no­wy tek­st Boję się następne­go po­ran­ka. [...] 

wczoraj, 22:04szpiek sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 22:01Fallina do­dał no­wy tek­st A pew­ne­go dnia stwier­dzisz, [...]

wczoraj, 21:46yestem sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

wczoraj, 21:41yestem sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

wczoraj, 21:39yestem sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 21:00Naja wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 20:44M44G sko­men­to­wał tek­st Rodziców spokój za dnia [...]

wczoraj, 19:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli nie lu­bisz siebie [...]