i nawet skacząc na [...] – elfuj

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest elfuj — zgromadziliśmy 4 opinie.

i na­wet skacząc na bun­gee, myślę o tym, co mam mu ugo­tować na obiad.

myśl
zebrała 33 fiszki • 9 września 2010, 09:13

gdy się kocha, ser­ce sta­je się zniewo­lone, choć to zniewo­lenie z włas­nej wo­li, więc czy to zniewo­lenie? :) 

Zniewo­lona przez Niego?????? 

no... a po­za tym nic nie za­pew­ni mi ta­kich dreszczy emoc­ji, jak ON :) 

oj, chy­baśmy się nie zro­zumieli :)

myślę nie o go­towa­niu, a o tym, co JE­MU ugo­tować, więc myślę po pros­tu o NIM.

Co do sa­li tor­tur, to nie lu­bię ce­lowo za­dawać so­bie bólu, to nie jest faj­ne, ale dzięki za pro­pozycję, po­lecę ko­muś, kto będzie zain­te­reso­wany :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

elfuj

Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 19:05cyt.adela do­dał no­wy tek­st Proza życia poety

dzisiaj, 18:49bystry.76 do­dał no­wy tek­st chociaż spra­wa do­biegła końca wciąż zwra­cam [...]

dzisiaj, 18:37piórem2 sko­men­to­wał tek­st Być w Rzy­mie i [...]

dzisiaj, 18:35piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli bałagan jest twórczy, [...]

dzisiaj, 18:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jakże zat­rważająco bo­les­ne to [...]

dzisiaj, 18:13piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ja się py­tom gdzie [...]

dzisiaj, 18:12piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dziś dziewicę można spot­kać [...]

dzisiaj, 17:41yestem sko­men­to­wał tek­st Jest dop­rawdy wiel­kim bałwochwal­stwem [...]

dzisiaj, 17:36yestem sko­men­to­wał tek­st Karłowacieją wiel­kie myśli w [...]

dzisiaj, 17:34yestem sko­men­to­wał tek­st Dom, w którym mie­szka [...]