Im człowiek starszy, tym [...] – AMA

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest AMA — zgromadziliśmy 11 opinii.

Im człowiek star­szy, tym mniej pot­rze­buje ludzi...

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 lutego 2019, 17:55

: ) 

Dob­rze po­wie­dziane. Pozdrawiam 

Ha ha ha... niech i tak będzie... 

Zro­zumiałem, że skończyłaś niedaw­no 18 i chcesz to ze sobą, bez świadków, omówić. :)) 

wza­jem­nie : ) i nie przeszkadzasz prze­cież, pozdrawiam 

Na chwilkę - tak. :)
W ta­kim ra­zie, nie przeszkadzam.
Miłego wie­czor­ku. :)) 

doj­rzałość pot­rze­buje sa­mot­ności : ) 

Aaa, można i tak, choć to chy­ba tyl­ko uraz, ja­kieś przyk­re doświad­cze­nie, al­bo... ko­nie­czność, bo ludzie z wiekiem za­mykają się we włas­nym świecie, cichną wza­jem­ne kon­takty, po­dupa­da zdro­wie, a cza­sem od­chodzą i jest ich mniej... ale to chy­ba za 100 lat?
Skąd u Ciebie ta­kie myśli: :) 

bliżej na­tury, praw­dy, dos­ko­nałości przy­rody, da­lej od in­nych, bez rozczarowań... 

Ojej, dlacze­go? Mniej pot­rze­buje, czy mniej ludzi?
Myślę, że to ta­ka pa­rabo­la w fun­kcji cza­su, ja­ko dziec­ko nie radzi so­bie bez ludzi i na sta­rość znów co­raz bar­dziej pot­rze­buje po­mocy, ale pew­nie tępy yes­tem i nie qu­mam, o co chodzi. ;)
Miłego wie­czor­ku. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 00:47yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie widzi, jak [...]

dzisiaj, 00:45yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 00:43yestem sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 00:29yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

dzisiaj, 00:22yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 00:16yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Islam re­ligia po­koju

wczoraj, 23:07sprajtka sko­men­to­wał tek­st aby po­zos­tać sobą mu­sisz [...]

wczoraj, 21:34Cropka sko­men­to­wał tek­st jeżeli chcesz w coś [...]

wczoraj, 21:30Cropka sko­men­to­wał tek­st Prawda ja­wi się, gdy [...]