Im człowiek starszy, tym [...] – AMA

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest AMA — zgromadziliśmy 11 opinii.

Im człowiek star­szy, tym mniej pot­rze­buje ludzi...

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 lutego 2019, 17:55

: ) 

Dob­rze po­wie­dziane. Pozdrawiam 

Ha ha ha... niech i tak będzie... 

Zro­zumiałem, że skończyłaś niedaw­no 18 i chcesz to ze sobą, bez świadków, omówić. :)) 

wza­jem­nie : ) i nie przeszkadzasz prze­cież, pozdrawiam 

Na chwilkę - tak. :)
W ta­kim ra­zie, nie przeszkadzam.
Miłego wie­czor­ku. :)) 

doj­rzałość pot­rze­buje sa­mot­ności : ) 

Aaa, można i tak, choć to chy­ba tyl­ko uraz, ja­kieś przyk­re doświad­cze­nie, al­bo... ko­nie­czność, bo ludzie z wiekiem za­mykają się we włas­nym świecie, cichną wza­jem­ne kon­takty, po­dupa­da zdro­wie, a cza­sem od­chodzą i jest ich mniej... ale to chy­ba za 100 lat?
Skąd u Ciebie ta­kie myśli: :) 

bliżej na­tury, praw­dy, dos­ko­nałości przy­rody, da­lej od in­nych, bez rozczarowań... 

Ojej, dlacze­go? Mniej pot­rze­buje, czy mniej ludzi?
Myślę, że to ta­ka pa­rabo­la w fun­kcji cza­su, ja­ko dziec­ko nie radzi so­bie bez ludzi i na sta­rość znów co­raz bar­dziej pot­rze­buje po­mocy, ale pew­nie tępy yes­tem i nie qu­mam, o co chodzi. ;)
Miłego wie­czor­ku. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 21:31RoseAngel do­dał no­wy tek­st Porwana wiat­rem, ut­ra­ciła grunt [...]

dzisiaj, 21:21oszi3 do­dał no­wy tek­st Szukaj plusów, czyń postępy, [...]

dzisiaj, 21:09Logos sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]

dzisiaj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st empty the bin...  

dzisiaj, 20:51danioł sko­men­to­wał tek­st Zaśnij. Nie budź się, [...]

dzisiaj, 20:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Widzę smu­tek w Twoich [...]

dzisiaj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

dzisiaj, 20:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeden wy­kończo­ny człowiek. Ni­by [...]

dzisiaj, 20:44danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]

dzisiaj, 20:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]