Historia jest matką teraźniejszości. – Naja

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Naja — zgromadziliśmy 12 opinii.

His­to­ria jest matką te­raźniej­szości.

myśl
zebrała 13 fiszek • 27 maja 2018, 19:00

Dzi­siaj przeczy­tałem, że Re­for­macja jest matką to­leran­cji i indywidualizmu. 

ta­kich "ge­niu­szy " jest co­raz więcej ech ...szko­da na nich słów :/

Poz­dra­wiam Ciep­lutko Elu :) 

Bar­dzo dziękuję Wam za obec­ność i słowa bezcenne...

Poz­dra­wiam Wszys­tkich ser­decznie :-))) 

Elu ktoś kto nie pot­ra­fi sam nicze­go stworzyć wte­dy krad­nie to in­nym!Nie raz z tym się spot­kałam,kradną na potęgę !wiem co czu­jesz...poz­dro­wienia zostawiam:-) 

Choć cza­sem wy­daje się być macochą...
Świet­ny afo­ryzm, Elu, pozdrawiam.:) 

Taaa... Mir­ku. 

Jeszcze ko­niec ca­ratu, początek ko­muniz­mu, co po­zos­tało nie bez kon­sekwen­cji również dla nasze­go kra­ju i Euro­py w ogóle...
Etc... 

To praw­da Ar­turze.

Świado­mość te­go o czym na­pisałeś da­je sa­tys­fak­cję, a sa­mych "zain­te­reso­wanych" na pew­no w kon­sekwen­cji jej pozbawia.

Każda przyczy­na rodzi ok­reślo­ny sku­tek. Zaw­sze, dla każde­go, prędzej lub później... :-))) 

Coś w tym na pew­no jest, pa­miętam, ze kiedyś byłem wiel­kim fa­nem his­to­rii i z te­go co czy­tałem, to wy­nikało, że jed­ne dzieje wy­woływały ko­lej­ne i tak na przykład re­woluc­ja prze­mysłowa wy­wołała re­wolucję październikową. 

Ela, Ta­kie bez­ta­len­cia zaw­sze kradły czy­jeś po­mysły i póki nie ma ka­ry, to się nie zmieni. Od ty­sięcy lat jed­ne is­to­ty brały, co piękne i stroiły się, by się przy­podo­bać in­nym... taki [...] — czytaj całość

Cd. His­to­rii do­tyczącej nieup­rawnione­go skorzys­ta­nia z mo­jej os­tat­niej myśli.

Po za­lo­go­wa­niu się na „fo­tob­log ko­dans” na­pi­sałam pry­watną wiado­mość do blo­go­wicza tej treści – His­to­ria wca­le nie od­legła zna przy­pad­ki, że za kradzież [...] — czytaj całość

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Naja

Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 15:50piórem2 sko­men­to­wał tek­st idealny mężczyz­na jest ko­bietą

dzisiaj, 13:51Serva me sko­men­to­wał tek­st drzazgą w oku jes­teś naj­gorętszym [...]

dzisiaj, 13:44Yoanna1992 do­dał no­wy tek­st Ulecz

dzisiaj, 12:23szpiek sko­men­to­wał tek­st idealny mężczyz­na jest ko­bietą

dzisiaj, 11:58kati75 sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 11:52kati75 sko­men­to­wał tek­st W moim mieście

dzisiaj, 11:47kati75 sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]

dzisiaj, 11:31kati75 sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

dzisiaj, 11:31silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jaka szko­da, że nie [...]

dzisiaj, 11:26kati75 sko­men­to­wał tek­st modlę się o wiatr gdy [...]