Gościu drogi wchodząc w [...] – annak

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest annak — zgromadziliśmy 14 opinii.

Gościu dro­gi wchodząc w mo­je skrom­ne pro­gi, bu­ty zabłoco­ne wys­taw za drzwi, ale za­bierz ze sobą na kul­turę kwit, abyś był mi­le wspom­niany i zno­wu mógł do mnie przyjść...


de­dyko­wane

myśl
zebrała 53 fiszki • 6 sierpnia 2011, 00:04

przyk­ro mi Piotr, że Cię roz­cza­ruję, ale aku­rat to nie To­bie de­dyko­wane :)

miłego dnia :) 

Dzięki za de­dyk:) Jes­tem zaszczycony:) 

:))))) 

miło mi :)))))


po­win­niśmy tu tworzyć jedną wielką wir­tualną rodzinę, bez ry­wali­zac­ji i bez ub­liżania, bo to jest por­tal poetyc­ki, ale nies­te­ty od ja­kiegoś cza­su ko­biet tu się nie sza­nuje! młodzież się zniechęca do tworze­nia, nie da­je się im żad­nej szan­sy! a nikt nie urodził się wszechwiedzący i mądry...


ja Ciebie też lu­bię :)))))


słod­kich snów :))))) 

A...mnie? :):):):):) 

ow­szem, ale nie wszys­tko można przemilczeć!!!

ja do niej nie poszłam pier­wsza, a ona do mnie tak, myśl nie była jej de­dyko­wana, ale ko­muś in­ne­mu, więc po co używa słów wul­garnych sko­ro sobie [...] — czytaj całość

nies­te­ty nie wszys­tko widzisz, bo zo­bacz wpi­sy pod wczo­raj­szym moim wier­szem, to zro­zumiesz czy­ja to zag­rywka, a dlacze­go to już u Violet Miracle...

cham­stwa nie toleruję!!!


prze­gięła "św.trójca" niestety... 

ależ Leonie my nie :)

ser­cem poz­dra­wiam :)))))

spo­koj­nej no­cy i słod­kich snów :)))) 

ha ha ha 

to, że jes­tem no­wa nie znaczy, że głupia i nic nie wiem!!!


ukocha­ny Twój Aleks :)

naj­pierw życzli­wie mnie os­trze­gał przez pocztę, a że go nie posłuchałam to się mści...


ra­no on, po­tem Pet­roBlues, te­raz Ty, a kto następny??? 

Dro­ga Pa­ni Ju­lio spo­koj­nie...jak ktoś nie umie czy­tać to je­go problem!

prze­cież myśmy nie pi­sały czy­je te skar­pe­ty :)

a jeśli ktoś poczu­wa się do nich...

to jest ta­kie po­wie­dze­nie... uderz w stół, a nożyce się odezwą :))))bu­ziaki :))))) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

annak

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 01:04róż li­la do­dał no­wy tek­st jabłko ty 

dzisiaj, 00:28scorpion sko­men­to­wał tek­st życiowa za­sada, poz­wa­lająca zacho­wać [...]

dzisiaj, 00:27yestem sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń

dzisiaj, 00:24yestem sko­men­to­wał tek­st Ze wspom­nień i z [...]

dzisiaj, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Ci którzy naj­mniej po­magają, [...]

dzisiaj, 00:13yestem sko­men­to­wał tek­st miłość nie jest naj­ważniej­sza, [...]

dzisiaj, 00:11yestem sko­men­to­wał tek­st nie muszą cię wszys­cy [...]

dzisiaj, 00:05yestem sko­men­to­wał tek­st podroga

wczoraj, 22:58Ta,heh do­dał no­wy tek­st Jest ta­ki rodzaj ob­ja­wienia, [...]

wczoraj, 22:45har.monic sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń