gdy czuć z pyska [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 42 opinie.

gdy czuć z pys­ka już nad ranem
i prob­le­my z wypróżnianiem
kiedy kłopot z nietrzymaniem
czy­jeś wi­ny domniemane
kiedy życie już się dłuży
a al­ko­hol przes­tał służyć
kiedy jad wy­cieka z pyska
pis­mo się roz­my­wa z bliska
gdy pros­ta­ta mózg uciska
w oku cho­ra is­kra błyska

i na wojnę chcą chłopiska
z tym co chce ciem­notę wciskać
Ru­sek Arab ma­fia wszystka
Szwab li­berał masażystka
pe­dał Żyd i Pakistańczyk
każdy kto inaczej tańczy
lecz gdy ko­mar nag­le wleci
boją się jak małe dzieci
żona zacznie bić jak leci
bo za­pom­niał wy­nieść śmieci

a wys­tar­czy tuż nad ranem
przet­rzeć oczy rozespane
i człowieka w ludziach dojrzeć
na prob­le­my in­nych spojrzeć
łyknąć gwałtu pół tabletki
mi­lej zer­knąć na kobietki
na­wet gej wygląda zdrowy
bo świat sta­je się różowyTę niemyśl de­dykuję wszys­tkim udającym he­tero­sek­sual­nych, zdro­wych mężczyzn,
którym sek­sual­ny niedowład oraz zma­nipu­lowa­ny fa­natyz­mem po­lityczno-re­ligij­nym
mózg każe do­kuczać ludziom wrażli­wym ze względu na ich przeżyte ra­dości i smut­ki,
niedos­tatki, ta­lent, płeć, wiek, stan zdro­wia, poglądy, re­ligię, rasę, po­ziom
umysłowy, kom­plek­sy, miej­sce na ziemi, po­ziom wyk­ształce­nia, roz­miar bu­ta itp.

myśl
zebrała 14 fiszek • 13 stycznia 2018, 18:14

Wow! Ptaszyn­ka mnie od­wie­dziła! :)
Dzięki i też życzę dob­rej noc­ki. :)) 

Wow ek­stra stro­fy i przesłanie. Nie wiem jak mogłam przeo­czyć ta­kie cu­deńko. Mi­lej no­cy smo­ku. :) 

Mi­rek, su­geru­jesz, że jest... ko­bietą? :D
Czyżbyś nie kochał ludów se­mic­kich? ;)
Ale ta niemyśl nie jest o nich.
Poz­dra­wiam. :)) 

Ko­mar to nie, ale no...co we fut­rach się gnieżdża, to one są upier­dli­we i fak­tycznie ko­biecie ich strąca­nie idzie le­piej, no o mo­le mi chodziło. A Żydów Du­da utrącił z klasą niczym hu­sarz :) 

Ala, ujęłaś mnie. :)) 

No..no...no...dob­rze ujęte;))) 

Bar­dzo dziękuję wszys­tkim Niewias­tom i Pa­nom za ref­lek­sje pod moim, skrom­nym tekstem.
Widzę, że dos­tało się Mir­ko­wi, a On chy­ba rzeczy­wiście nie­szczęśli­wy, bo choć ma Ko­bietę ( tak sądzę po Je­go wy­powie­dziach ), to pot­rze­by ma po­nad­norma­tyw­ne i całkiem możli­we, że... Ma­riusz ma rację. ;)
Wszys­cy dos­tają ode mnie śnieżką (Pa­nie de­likat­nie), przy­wiozłem trochę z gór. :P
Miłego po­połud­nia. :)) 

Coś z tym naszym Mir­kiem jest nie tak, chy­ba za­dedu­kuje mu jakąś wnik­liwą prozę.. etyczno-po­lityczną.. py­tanie tyl­ko, czy chłopak to prze­robi :) 

Może zwyczaj­nie chłopu (Mir­ko­wi) ba­by bra­kuje ?
:-) 

Nie is­totne kto kim jest ,bo każde­mu na­leży się sza­cunek,ja nie mam za­miaru się tłumaczyć kim jes­tem i co w życiu przeszłam ,bo na­pew­no tu nie będę się wys­po­wiadać!Bra­wo Iwon­ko pod­pi­suje się [...] — czytaj całość

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

wczoraj, 21:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

wczoraj, 21:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kler? - żenująco nud­ny.  

wczoraj, 20:54LiaMort sko­men­to­wał tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

wczoraj, 20:52LiaMort sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

wczoraj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

wczoraj, 20:50LiaMort do­dał no­wy tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

wczoraj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st Każdy kar­mi swoją duszę [...]

wczoraj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że ro­biąc krok [...]

wczoraj, 20:35Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Każdy kar­mi swoją duszę [...]

wczoraj, 20:19Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Pamiętaj, że ro­biąc krok [...]