gdy czuć z pyska [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 26 opinii.

gdy czuć z pys­ka już nad ranem
i prob­le­my z wypróżnianiem
kiedy kłopot z nietrzymaniem
czy­jeś wi­ny domniemane
kiedy życie już się dłuży
a al­ko­hol przes­tał służyć
kiedy jad wy­cieka z pyska
pis­mo się roz­my­wa z bliska
gdy pros­ta­ta mózg uciska
w oku cho­ra is­kra błyska

i na wojnę chcą chłopiska
z tym co chce ciem­notę wciskać
Ru­sek Arab ma­fia wszystka
Szwab li­berał masażystka
pe­dał Żyd i Pakistańczyk
każdy kto inaczej tańczy
lecz gdy ko­mar nag­le wleci
boją się jak małe dzieci
żona zacznie bić jak leci
bo za­pom­niał wy­nieść śmieci

a wys­tar­czy tuż nad ranem
przet­rzeć oczy rozespane
i człowieka w ludziach dojrzeć
na prob­le­my in­nych spojrzeć
łyknąć gwałtu pół tabletki
mi­lej zer­knąć na kobietki
na­wet gej wygląda zdrowy
bo świat sta­je się różowyTę niemyśl de­dykuję wszys­tkim udającym he­tero­sek­sual­nych, zdro­wych mężczyzn,
którym sek­sual­ny niedowład oraz zma­nipu­lowa­ny fa­natyz­mem po­lityczno-re­ligij­nym
mózg każe do­kuczać ludziom wrażli­wym ze względu na ich przeżyte ra­dości i smut­ki,
niedos­tatki, ta­lent, płeć, wiek, stan zdro­wia, poglądy, re­ligię, rasę, po­ziom
umysłowy, kom­plek­sy, miej­sce na ziemi, po­ziom wyk­ształce­nia, roz­miar bu­ta itp.

myśl
zebrała 11 fiszek • 13 stycznia 2018, 18:14

po os­tatniej ak­cji i me­ga hi­pok­ryzji i fałszy­wości, nie mam cze­go żałować :) Onej ja tez tak mam i le­piej mi z tym sta­ram się tez bar­dzo nie zer­kać z le­wej stro­ny, mo­nito­ra, ze gdzieś tam jest choćby ślad:)

Ten tek­st yes­tem jest świet­ny choć niektórych na­dal śle­pota pęta :) 

Ooo czy­li nie tyl­ko ja tak mam, że nic już nie muszę, a tym bar­dziej czy­tać te­go z cze­go nic nie wy­nika oprócz me­galo­manii :) 

Też nie pamiętam.
Poz­dra­wiam. :)) 

Co do szczegółów ... cza­sem by­wa ze psy d...pa­mi szcze­kają... ale nie pa­miętam w ja­kich oko­licznościach... pew­nie coś mylę, a ko­men­tarz pew­nie za długi, ale co tam :) 

Dziękuję bar­dzo za od­wie­dzi­ny i szczegółowy komentarz.
Miłego wie­czor­ku. :)) 

Nie ma to jak zat­rzy­mać się po­now­nie pod nieco dras­tyczna wizją, pro­wokująca i jed­nak naz­byt rud­na do in­ter­pre­tac­ji co do niektórych sa­moz­wańczych su­per, me­ga ludzi...

Do te­go Wasze ko­men­tarze i całość sta­nowi smakowity [...] — czytaj całość

A ja po­wiem, że zu­pełnie nie ro­zumiem, o czym mówi­cie, ale się całko­wicie zgadzam z Wa­mi. :)) 

To dob­rze, bo im mniej wiesz, tym krócej Cię będą przesłuchi­wać :))
Ja też nie mam za­miaru iść sie­dzieć :D 

Te­go, o czym wspom­niałeś Ad­nachielu, nie czy­tałam he he 
De­lek­tuję się op­cją "uk­ryj" co z oczu to z myśli, po­dob­no :D 

Nie w życie i nie bu­ciora­mi :P 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 10:53I.Anna do­dał no­wy tek­st Baśnie 1001 no­cy

dzisiaj, 09:02Akerin do­dał no­wy tek­st ...  

dzisiaj, 08:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st fraszkowość na świat

dzisiaj, 08:47Loisentaz sko­men­to­wał tek­st Maja

dzisiaj, 08:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st W wiado­mościach przeczy­tałem zda­nie: Kluczo­wa [...]

dzisiaj, 08:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Maja

dzisiaj, 08:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie wy­kopuj szczątek pa­mięci o mnie z [...]

dzisiaj, 08:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czasami przychodzi ta­ki czas, [...]

dzisiaj, 08:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Życie; świat - mi­liar­dy [...]