Gdyby ludzie potrafili żyć [...] – onejka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest onejka — zgromadziliśmy 9 opinii.

Gdy­by ludzie pot­ra­fili żyć tu i te­raz, wy­ganiać sku­tecznie de­mony przeszłości...
by­liby na pew­no szczęśliw­si.

myśl
zebrała 9 fiszek • 28 lutego 2018, 10:47

Hej Ka­ti :) blis­cy to skarb :) 

a na co by narze­kali ?????łat­wiej narze­kać ja cieszę się z małych rzeczy,ale naj­bar­dziej ,że mam blis­kich przy mnie..dob­ra myśl poz­dra­wiam Onejko:-) 

Dziękuję Wam za obec­ność Ma­lusia, Yes­tem :)

Ad­nachielu z kimś tak po­zytyw­nie uwa­run­ko­wanym jak Ty ka­wa, czy spa­cer, to z pew­nością wiel­ka przy­jem­ność. Do te­go Ela... marze­nie :) poz­dra­wiam jeszcze raz ciepło :) 

tak to praw­da :)

Poz­dra­wiam Onej­ko :) 

Kłopot w tym, ze ludzie zwyk­le się sta­rają i na­wet im często wychodzi, ale są ta­cy, którym za­leży, żeby pod­grze­wać de­mony... bo to całkiem niezłe źródło ut­rzy­mania... niestety...
Ludziom szczęśli­wym nicze­go nie pot­rze­ba, nicze­go nie uda się sprze­dać.
Dob­ry tekst.
Poz­dra­wiam Autorkę i Gości. :)) 

Dziękuję Elu za słowa po­par­cia :) Sta­ram się i zaw­sze do­ceniam.
A na de­mony naj­lep­szy jest egzor­cysta :))
Ta­ki żart sy­tuacyj­ny, wy­baczcie nielo­towi :)

Do naszej duszy i ser­ca zło nie ma żadnych [...] — czytaj całość

Dziękuję Ad­nachielu, za Twój uśmiech i poz­dra­wiam wza­jem­nie równie ser­decznie :)

Elu, tak też myślę, że kto nie mie­rzy się z de­mona­mi i poz­wa­la by wyg­rały jest zwyczaj­nym le­niem...trze­ba przy­naj­mniej próbo­wać. Pod­dać się, to pójść na łat­wiznę... Miłego To­bie, bar­dzo :) 

Już słuszniej na­pisać nie można...

Zgadzam się również z Ad­nachielem. Szczęścia­rzem jes­teś :-)))

Wiem jed­nak, że by­wają ta­kie sy­tuac­je, że tych de­monów nie można się poz­być, na­wet chcąc je przepędzić. Są jak bo­les­na, nieuleczal­na cho­roba. Ta­ki stan jest naj­bar­dziej traumatyczny.

Próbo­wać mie­rzyć się z de­mona­mi jed­nak zaw­sze trze­ba. Bo prze­cież wszys­tko jest rzeczą mo­tywac­ji i sa­modys­cypli­ny... Zaw­sze is­tnieje szan­sa na po­kona­nie demona.

Miłego, dob­re­go dnia dla Was :-))) 

Prob­lem w tym, że ludzie po pros­tu nie pot­ra­fią być szczęśli­wi.
Niektórzy i nie zawsze.
A ja się tam cieszę, ze wszys­tkiego. Naj­bar­dziej, że ci którzy by­li ra­no, są ze mną też wieczorem.
Ser­decznie poz­dra­wiam i miłego dnia One­jeczko :) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 09:37Evulka sko­men­to­wał tek­st #twójdotyk

dzisiaj, 09:02Cropka sko­men­to­wał tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:59Cropka sko­men­to­wał tek­st W no­cy zaw­sze się [...]

dzisiaj, 08:40Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 08:28marka sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 08:25marka do­dał no­wy tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:16Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Racjonalność

dzisiaj, 02:21Louri Ir­lis do­dał no­wy tek­st Racjonalność