ego postępuje nieegoistycznie jedynie [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 9 opinii.

ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie gdy te­go nie ro­bi

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 czerwca 2018, 18:59

raczej na pewno 

Może do szczęścia pot­rzeb­na też jest trauma?
Bez niej człowiek byłby niepełny, żeby nie po­wie­dzieć... całkiem pus­ty. :) 

zgadzam się, a czy trauma nie może być cudem
pas­ja, śmierć i zmar­twychwsta­nie je­zusa jest w tym sa­mym stop­niu traumą co cudem 

Niech Ci będzie, choć ja uważam, że mi­mo wszys­tkich fiz­jo­logicznych as­pektów, to praw­dzi­wy cud.
Dob­ra­noc. :) 

oczy­wiście, że wszys­tko jest efek­tem traumy przeżytej we wczes­nym dzieciństwie
trauma ta na­zywa się 'narodziny' 

Za­pytaj Freuda, ale pew­nie Ci po­wie, że to wszys­tko jest efek­tem traumy przeżytej we wczes­nym dzieciństwie. ;) Cza­sami ludzie z nudów wy­myślają ta­kie rzeczy, że... fiz­jo­logom się nie śniło, a po­tem in­ni się na tym opierają, roz­wi­jają teorie, ba­dają, op­ra­cowują i... cze­kają, aż ktoś in­ny, to wszys­tko oba­li. :) 

dob­re przemyślenia 

raczej chciałem zapytać
sko­ro wszys­tko co ro­bi, myśli świado­mie, zdro­wo wyk­ształco­ne ego jest egoistyczne
to .... 

Ego jest egoistą, czy to chciałeś po­wie­dzieć? ;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 19:41silvershadow sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 19:17silvershadow sko­men­to­wał tek­st Prawa bez­pra­wiem się nie [...]

dzisiaj, 19:02silvershadow sko­men­to­wał tek­st Prawa bez­pra­wiem się nie [...]

dzisiaj, 18:45wonderful348 do­dał no­wy tek­st ***

dzisiaj, 18:35wonderful348 sko­men­to­wał tek­st Kiedy idzie nam za [...]

dzisiaj, 18:31Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Szorstkie pal­ce strachu ry­sują [...]

dzisiaj, 17:33Cropka do­dał no­wy tek­st Mama po­win­na mieć ser­ce [...]