Duże dziewczynki też mają [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 17 opinii.

Duże dziew­czyn­ki też mają swo­je ulu­bione za­baw­ki ale jak prze­sadzą z za­bawą nie mogą po­tem spać. Z bólu.

/ z se­rii: za­dag­nienia - z odo­sob­nienia/

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 października 2017, 12:38

Jas­ne, jak zawsze. 

Opo­wiem ci o tym ze szczegółami, ale nie dzisiaj. 

Ja­ka prawda? 

Może war­to by praw­da wyszła na jaw ? 

Nie, nie lubię. 

Może o tym po­gada­my na fo­rum ? Lu­bisz ta­kie spra­wy załat­wiać na fo­rum, al­bo na fb. 

Mechaa, a to cieka­we. W trak­cie naszej zna­jomości twój sto­sunek do męża był zu­pełnie in­ny, był dla Ciebie ... Jak też ludzie się zmieniają. Jak chorągiewki. 

Ro­zumiem, spra­wa wyjaśniona. 

Po­myliłas mnie z kimś al­bo masz wy­buja­la fan­tazję. Może zdej­mij te opaskę to więcej zobaczysz.
Mam męża, który ma się dob­rze. Ba os­tatnio usłyszałam, gdy wychodzi­lis­my ze skle­pu z bieliz­na, że mój mąż to skarb... Ja to mam szczęście w zyciu:) 

mecha, twój były mąż ma problemy, 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 19:53Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Sratek.  

dzisiaj, 19:26katnis37 do­dał no­wy tek­st To wczo­raj poczułam , [...]

dzisiaj, 19:23katnis37 do­dał no­wy tek­st Gdyby mu za­leżało nig­dy [...]

dzisiaj, 19:17katnis37 do­dał no­wy tek­st Musisz wie­dzieć, że ow­szem [...]

dzisiaj, 19:12Polna sko­men­to­wał tek­st Tajemnice me­tafor

dzisiaj, 18:33róż li­la sko­men­to­wał tek­st * * 

dzisiaj, 18:30Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Władza rządzi, lud sądzi.  

dzisiaj, 17:05Cris sko­men­to­wał tek­st Wyznanie*

dzisiaj, 16:56Cris sko­men­to­wał tek­st Zaz­wyczaj gdy brak [...]

dzisiaj, 16:34oszi3 do­dał no­wy tek­st Podstawowe ele­men­ty sen­su­su IX