Drogi równoległe mogą być [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 25 opinii.

Dro­gi równo­ległe mogą być blis­kie ale się nie krzyżują.

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 maja 2018, 08:58

Lu­bię te techniczne wytlumaczenia.
Dzięki 

... al­bo jak w przy­pad­ku równołeżników - dro­ga może być też kołem 

... i jak życie, zbyt krótkie aby się krzyżować. 

cała geomet­ria jest ab­strak­cją, więc i ja­kakol­wiek równoległość
pozdrawiam 

Połud­ni­ki to pros­te ab­strok­cyjnie wy­myślo­ne. Miałam na myśli row­no­ległe ale ro­zumiem że człowieko­wi to nie przeszkadza i może przes­koczyć każdy most. Tak trzymać. 

to pod­sta­wowa za­sada geomet­rii wykreślnej
prościej na przykładzie geomet­rii nieeuklidesowej
wys­tar­czy spoj­rzeć na globus
dwa pros­to­padłe do równi­ka nieco od­da­lone od siebie połud­ni­ki pro­wadzo­ne są do siebie równo­leg­le i prze­cinają się na biegunie 

Po­dob­no prze­cinają się... w Wąchoc­ku na skrzyżowa­niu. ;)
Dob­rej no­cy. :)) 

Nie prze­cinają się ale dob­rze że wpadłeś.
A pa­miętasz jak pi­liśmy ka­we w plenerze? 

pros­te równo­ległe prze­cinają się w nies­kończo­ności to wie­dza ogólna 

To b pros­te mu­sisz iśc do przodu. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

wczoraj, 22:32to_tylko_łzy do­dał no­wy tek­st Boję się następne­go po­ran­ka. [...] 

wczoraj, 22:04szpiek sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 22:01Fallina do­dał no­wy tek­st A pew­ne­go dnia stwier­dzisz, [...]

wczoraj, 21:46yestem sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

wczoraj, 21:41yestem sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

wczoraj, 21:39yestem sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 21:00Naja wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 20:44M44G sko­men­to­wał tek­st Rodziców spokój za dnia [...]

wczoraj, 19:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli nie lu­bisz siebie [...]