Do czego zmierza życie [...] – Jan Bebą

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Jan Bebą — zgromadziliśmy 0 opinii.

Do cze­go zmie­rza życie współczes­ne­go człowieka? W po­goni za dob­rem ma­terial­nym za­pomi­namy o życiu ducho­wym. A prze­cież pieniądze to tyl­ko ka­wałek pa­pieru. Pa­pieru, który de­cydu­je o naszym lo­sie. Przez ten pa­pier dzieje się wiele zła na świecie. Świecie, który jest niewyob­rażal­nie małym pun­ktem, wręcz nieis­totnym w porówna­niu do wszechświata i je­go ta­jem­nic.
Pieniądz rządzi światem. Pieniądz rządzi człowiekiem. Rodzisz się, na początku wycho­wują cię rodzi­ce. Wy­dają na ciebie swo­je ciężko za­robione pieniądze. Często nie zda­jemy so­bie spra­wy, jak ciężko za­robić pieniądze. Poz­na­jemy to do­piero wte­dy, kiedy sa­mi zaczy­namy za­rabiać. Wte­dy człowiek do­cenia og­romną moc pieniądza. Po­tem sa­mi próbu­jemy założyć swoją rodzinę, ut­rzy­mać ją, a po­tem, na sta­re la­ta ocze­kuje­my te­go, że nasze po­tom­stwo będzie nam po­magało fi­nan­so­wo. Lecz po co to wszys­tko? Żyje­my po to, aby przez nasze ręce prze­winęła się ok­reślo­na kwo­ta złotówek? Narze­kamy so­bie pod no­sem, że nie ma­my wy­marzo­nego mie­szka­nia, luk­su­sowe­go sa­mocho­du, czy świet­nie płat­nej pra­cy, za którą możemy so­bie la­tać dwa ra­zy w ro­ku na Sesze­le. Nie hi­per­bo­lizuję, mówiąc, że w in­nych zakątkach świata ludzie mają gorzej, bo prze­cież mają. Dla­tego trze­ba cie­szyć się każdym dniem, każdą chwilą i do­cenić to, co się ma. Myślisz że masz mało? Nie, masz bar­dzo dużo. Więcej, niż myślisz. Masz dach nad głową, nie bur­czy ci w brzuchu, jes­teś zdro­wy, masz choćby jed­ne­go przy­jaciela, który wspiera cię w trud­nych chwi­lach, a ty je­go? Su­per! Pieniądze prze­mijają. Dzi­siaj je ma­my, a za rok może już ich nie być. Trze­ba być dob­rym dla in­nych, mi­mo że nie wszys­cy na to zasługują. Dob­ro wra­ca i kiedyś wróci z podwójną siłą.

myśl • 15 września 2016, 21:29
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Aktywność

dzisiaj, 01:22Moon G sko­men­to­wał tek­st pusto mi 

dzisiaj, 01:13po-duszka do­dał no­wy tek­st 8.08

dzisiaj, 01:11Moon G sko­men­to­wał tek­st NEW AWE­SOME PLA­CE

wczoraj, 22:41Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Dzień myśli

wczoraj, 21:22lukaajka do­dał no­wy tek­st Północ wy­biła ze­garo­wa tar­cza, [...]

wczoraj, 21:20lukaajka do­dał no­wy tek­st Nie za­pom­nij się świeżych [...]

wczoraj, 21:18lukaajka do­dał no­wy tek­st Czy pa­miętasz tą dziew­czynę [...]

wczoraj, 21:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy umierasz, ska­zany na [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st YHYM

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu