Dobrze jest umieć czytać. [...] – onejka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest onejka — zgromadziliśmy 16 opinii.

Dob­rze jest umieć czy­tać.
Bo zaw­sze można nie czy­tać.

myśl
zebrała 6 fiszek • 13 lutego 2018, 09:22

Tak! 

Błąd jest już w sa­mym "nig­dy", ono nie istnieje.
Bon­ne nuit :)) 

Ja się nig­dy mylę, adieu 

Onejko,
nie ma żad­ne­go spo­ru, uświada­miam tyl­ko omyl­ność tej sym­pa­tycznej Dziew­czy­nie. ;) A Two­ja myśl jest bar­dzo dob­ra, lecz za trud­na dla Bożen­ki.
Miłego dnia. :)) 

Ja nie wiem o czym Wasz spór, nie lu­bię tak między, po­między, ale... myśl jest o tym, że kiedy człowiek pot­ra­fi czy­tać, wys­tar­czy mu tyl­ko ty­tuł, autor i już wie... zagłębiać się, czy od­puścić, gdyż cza­su szko­da (na czy­tanie cze­goś co ani w naszym guście, ani mądrości spodziewać się nie ma co )), jest bez­cenny. ;)
Ale, przyz­naję - omyl­na jes­tem :) 

"Zno­wu" może su­gero­wać, że coś szyłem pod stołem wcześniej. Nies­te­ty, szy­cie nie jest moją mocną stroną, choć pot­ra­fię so­bie przyszyć gu­zik, ale nie ro­bię te­go pod stołem i nie dla­tego, że jestem [...] — czytaj całość

Czuję że zno­wu coś szy­jesz pod stołem. Naj­le­piej pi­sać jak się umie i nie ko­men­to­wać. Każdy i tak wkońcu prze­konu­je się o wład­nej omyl­ności. Oso­biście sta­ram się ni­komu te­go niewy­pomi­nać to nap­rawdę przyk­re.
Sta­raj się być elastyczny. 

Onejka,
To raczej dowód na niedobór wszel­kich umiejętności i na og­romną niechęć do je­go mar­gi­nali­zac­ji. ;)

Bożen­ko, zais­te, Two­ja spos­trze­gaw­czość po­raziła mnie... ta­kie chwi­lowe po­rażenie mózgo­we. :D
Zas­to­sowa­nie zna­lazła je­go błędna, przy­toczo­na prze­ze mnie for­ma, sta­rałem się być czy­tel­ny dla ta­kich od­biorców, jak Ty, którym język pol­ski spra­wia wiele tru­du, np. ta­ka pi­sow­nia NIE z cza­sow­ni­kami. ;)

Bu­ziaki wa­len­tynko­we. :)) 

wy­raz "umieją" nie miał tu zas­to­sowa­nia i niepo­pisuj sie smo­ku swym krzy­wym ogonem 

He he cóż Smo­ku , może to jest dowód na umiejętność (nie) czy­tania ? he he 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

wczoraj, 23:20cyt.adela do­dał no­wy tek­st lepszanoc

wczoraj, 21:31RoseAngel do­dał no­wy tek­st Porwana wiat­rem, ut­ra­ciła grunt [...]

wczoraj, 21:21oszi3 do­dał no­wy tek­st Szukaj plusów, czyń postępy, [...]

wczoraj, 21:09Logos sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]

wczoraj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st empty the bin...  

wczoraj, 20:51danioł sko­men­to­wał tek­st Zaśnij. Nie budź się, [...]

wczoraj, 20:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Widzę smu­tek w Twoich [...]

wczoraj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

wczoraj, 20:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeden wy­kończo­ny człowiek. Ni­by [...]

wczoraj, 20:44danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]