... dlaczego trzeba należeć [...] – Irracja

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Irracja — zgromadziliśmy 12 opinii.

... dlacze­go trze­ba na­leżeć do "ja­kiegoś wyz­na­nia/kościoła" by móc wie­rzyć w "Bo­ga", być uz­na­nym za "dob­re­go człowieka"?... na­zywają ich "ateis­ta­mi", bo zer­wa­li z kościołem, choć nic nie wiedzą o nich sa­mych... czyżby "re­ligia" była naj­ważniej­sza?...

myśl
zebrała 9 fiszek • 25 października 2014, 12:48

Bib­lii nie od­tworzo­no na pod­sta­wie ja­kiejś jed­nej, sta­rej, po­dej­rza­nej księgi na dnie Bib­liote­ki Wa­tykańskiej. Od­na­leziono po­nad 5500 ma­nus­kryptów z tek­stem Bib­lii. Żaden in­ny tek­st sta­rożyt­ny nie jest tak dob­rze udo­kumen­to­wany jak Biblia.Najstarsze [...] — czytaj całość

Może war­to op­rzec się na Bib­lii (tekście uz­na­wanym przez całość chrześci­jaństwa), a nie na tek­stach (ob­ja­wienie św. Faus­ty­ny i in­ne) re­dago­wanych, do­puszcza­nych i uz­na­wanych tyl­ko przez je­den kościół rzymsko-katolicki.
Ziem­skie życie Chrys­tu­sa (całe [...] — czytaj całość

Wcześniej­sze opi­nie zos­tały usu­nięte, więc nie wiem jak wyglądała cała dys­kusja, ale jak zaj­rzałam po długiej nieobec­ności na Twój pro­fil to nie omie­szkam sko­men­to­wać tej myśli :) We frag­mencie Mt 16, 19, [...] — czytaj całość

Właśnie. W Mt 18 18 te sa­me słowa Je­zus po­wie­dział do wszys­tkich uczniów. 

... wiesz Ma­riusz... w tym frag­mencie brak jed­ne­go słowa "I TYL­KO to­bie dam klucze króles­twa niebies­kiego"... no i do­pis­ku, że "na­wet Bóg nie może związać/roz­wiązać te­go co kościół zwiąże/roz­wiąże"... ja­koś nie wierzę, by "Bóg" og­ra­niczał sam siebie i sta­wiał "nad siebie" kościół... ja­kikol­wiek kościół...

;-)
 

Kościół Rzym­sko­kato­lic­ki w ta­kich sy­tuac­jach po­wołuje się na słowa skiero­wane do Piot­ra :
" I to­bie dam klucze króles­twa niebies­kiego; co­kol­wiek zwiążesz na ziemi, będzie związa­ne w niebie, a co roz­wiążesz na ziemi, będzie roz­wiąza­ne w niebie" [Mt 16,19], uzur­pując so­bie władzę sta­nowienia prawa. 

... Ma­riusz..."Myśl So­bo­ru Wa­ty­kańskiego II, która mówi, że nieka­to­li­cy mogą być zba­wieni, wy­wołała... (nie tyl­ko) oburze­nie w pier­wszej gru­pie ka­tolików"... wy­wołała i mo­je oburze­nie... wszak (po­dob­no) "Bóg" może wszys­tko, a więc i zba­wić ateistę, czy na­wet diabła... jak również potępić ja­kiegoś "święte­go kościel­ne­go"... po co więc ta­kie "myśli so­boro­we", jak­by ktoś chciał coś na­kazać "Bogu"?...

;-)
 

... i przy okaz­ji, zu­lej­ko (nie ob­raź się, mi­mo wszys­tko dasz się lu­bić)... jak się mają Two­je słowa "przez ka­to­lic­kiego Bo­ga zba­wiony" do dog­ma­tu (no­men omen również ka­tolic­kiego), że jest tyl­ko "je­den Bóg"?... nie "ka­tolic­ki", "pro­tes­tan­cki", "mu­zułmański", czy ja­kiś in­ny, lecz wyłącznie "je­den je­dyny" (dla wszys­tkich wyz­nań i nac­ji jak rozumiem)?...

;-)
 

... Sy­nody i So­bory... po­woływać się na nie tyl­ko umieją a w życiu codzien­nym to ja­koś im nie wychodzą te "założenia sy­nodal­ne i so­boro­we"... II Sobór Wa­tykański (a dużo pra­cy w nim [...] — czytaj całość

Ka­toli­cyzm można podzielić na:
- prak­tyczny, ta­ki bar­dziej lu­dowy- tra­dyc­ja po­nad wszystko,
- ka­teche­tyczny, opar­ty na Ka­techiz­mie, trochę Bib­lii, który by­wa sprzeczny z prak­tyką i znają go chy­ba tyl­ko teolodzy.
Myśl So­boru Wa­tykańskiego II, która mówi, że nieka­toli­cy mogą być zba­wieni, wy­wołała podziały i oburze­nie w pier­wszej gru­pie katolików.
PS.
To mo­je pry­wat­ne spos­trzeżenia i nie miałem za­miaru ura­zić niczyich uczuć religijnych.. 

szpiek

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 08:49Cropka do­dał no­wy tek­st świetlik

dzisiaj, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

dzisiaj, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]