Dlaczego ciężar rodzinnego ogniska [...] – Logos

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Logos — zgromadziliśmy 3 opinie.

Dlacze­go ciężar rodzin­ne­go og­niska ciągle spoczy­wa na moich barkach.
A prze­cież mógłbym w końcu nab­rać w wiader­ko wo­dy i zga­sić wasze nic niez­naczące, led­wo tlejące się płomyczki. Wte­dy do­piero byście może nau­czy­li się roz­pa­lać.

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 czerwca 2018, 13:16

jest czas na rodzinę i na ro­bienie so­bie sta­bil­nej po­zyc­ji by później ka­riera nie wadziła rodzinie 

kwes­tia war­tości który­mi się kieru­je człowiek
rodzi­na > "ka­riera" ? 
Młodość mi­nie. Jeżeli w młodzieńczych la­tach nie zdo­było się świata, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten świat od­kryć w wieku Chrys­tu­sowym. Poświęce­nie bo­li , do pew­ne­go momentu.
A uwiera­nie to chwi­la , później jest już luźniej 

wyp­ro­wadź się
nikt nie każe Ci nieść od­po­wie­dzial­ności by­cia głową do­mu

ja­ko dziec­ko masz pra­wo do dzieciństwa, do­rosłość możesz zos­ta­wić komukolwiek
ni­by to co piszesz jest szlachet­ne, ale - wy­bacz, dla mnie - słabe

jeżeli się mylę to nie bierz do siebie
pozdro 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
K L M
Aktywność

wczoraj, 21:52finder do­dał no­wy tek­st Najlepiej i najłat­wiej pra­cuje [...]

wczoraj, 19:35yestem sko­men­to­wał tek­st Wielkie to po­myle­nie na­zywać [...]

wczoraj, 19:29yestem sko­men­to­wał tek­st jestem skałą, kruszeję

wczoraj, 19:27yestem sko­men­to­wał tek­st Bluszcz nie obej­mu­je z [...]

wczoraj, 19:24yestem sko­men­to­wał tek­st Brak wiary w siebie, [...]

wczoraj, 19:16yestem sko­men­to­wał tek­st Muchomor -leśny sza­tan.  

wczoraj, 19:12yestem sko­men­to­wał tek­st Smutek no­simy w so­bie, [...]

wczoraj, 19:11yestem sko­men­to­wał tek­st Kto przeszedł pus­ty­nię, no­si [...]

wczoraj, 16:49Kedar sko­men­to­wał tek­st Patrząc w gwiaz­dy wbrew [...]

wczoraj, 16:23SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Tak się pogłębiłam w [...]