czy to, że nie [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 12 opinii.

czy to, że nie de­cydo­waliśmy o włas­nych na­rodzi­nach us­pra­wied­li­wia nas przed wzięciem od­po­wie­dzial­ności za własną śmierć

myśl • 3 października 2018, 20:39

che­mia - sko­ro nic się nie kry­je, to cze­mu nar­ko­tyki są ta­kie pyszne
be­hawioryzm - "głod­ny wkur­wiony, niewys­pa­ny bez mo­tywac­ji..."w su­mie nie wiem po co to wy­mieniam, ale zu­pełnie się nie zgadzam. wzorce [...] — czytaj całość

wszys­tkie, a za­razem żadne
che­mia, be­hawioryzm to pus­te naz­wy pod który­mi nic się nie kryje
atom oz­nacza niepodziel­ny, a jed­nak od mo­men­tu naz­wa­nia go właśnie ta­kim dzieli się permanentnie
nikt nie wie dlacze­go zacho­wuje­my się [...] — czytaj całość

ja­kie zacho­wania czy myśli można przy­pisać duszy a nie np. che­mii, czy be­hawioryz­mo­wi?

gdzie szu­kać w człowieku tej bos­kiej cząstki?

ja nie jes­tem zwo­len­ni­kiem tzw. ewo­luc­ji 
wierzę w pow­sta­nie wszys­tkiego od ra­zu, niż od nic do wszystko 

"sa­mobójstwo jest kon­sek­wen­cją śmier­ci psychi­ki
jej wo­li, mo­ty­wac­ji, emoc­ji, chęci, prag­nień, marzeń etc etc"

wierzę że śmierć nie jest końcem

psychi­ka to mas­ka mózgu czy­li ciała
ja chy­ba o duszy 

czy naj­bar­dziej od­po­wie­dzial­ne? może raczej naj­bar­dziej zaan­gażowa­ne w formę
dob­ry sposób by­cia, zdro­wy etc etc może być bar­dziej od­po­wie­dzial­ny pat­rząc obu­sie­cznie

co do samobójstwa
sa­mobójstwo jest kon­sekwen­cją śmier­ci psychiki
jej wo­li, mo­tywac­ji, emoc­ji, chęci, pragnień, [...] — czytaj całość

to co ty

chodzi o sa­mobójstwo, które przez większość uz­na­wane jest za naj­gor­szy 'grzech'
bo to bóg dał nam życie i tyl­ko on może nam je odebrać
(równie dob­rze mógłby nam je odeb­rać oj­ciec lub mat­ka - baj de łej w sensie)

sa­mobójstwo to naj­bar­dziej wy­raźne wzięcie od­po­wie­dzial­ności za własną śmierć
(oczy­wiście są wyjątki) 

to co na­pisałeś, czy to co ja

też po­myślałem jeszcze że niede­cydo­wanie o włas­nych na­rodzi­nach to wspólny mianow­nik jak od­dycha­nie, więc nie ma is­totne­go wpływu na kwes­tie życiowe, od­po­wie­dzial­ności, kon­sekwen­cji i czegośtam

co to wgl jest bra­nie od­po­wie­dzial­ności za własną śmierć? bo­gaty tes­ta­ment, miłe słowa pożegnania? 

zda­nie bar­dzo ciekawe
śmiem rzec na­wet, że jed­no z mądrzej­szych ja­kie tu przeczy­tałem od ja­kiegoś roku

mie­rzi mnie je­dynie myśl
jak to ma się do mnie 

go­towość do da­nia życia, jest bra­niem od­po­wie­dzial­ności za włas­ne poczęcie
tak mi się pomyślało 

Cza­sami możemy wyb­rać śmierć, ofiaro­wując życie za coś wyjątko­wego, ale naj­trud­niej jest wziąć od­po­wie­dzial­ność za... życie... każde­go dnia.
Poz­dra­wiam. :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 14:53fyrfle do­dał no­wy tek­st Dotykanie

dzisiaj, 14:51fyrfle do­dał no­wy tek­st Za co się nie [...]

dzisiaj, 14:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st jeśli chcesz odzys­kać siły [...]

dzisiaj, 14:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tak często poz­wa­lamy, by [...]

dzisiaj, 14:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)

dzisiaj, 14:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st Podsłuchując co na nef­ro­logii

dzisiaj, 14:06fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nikt nie uszczęśli­wi Cię [...]

dzisiaj, 14:00Cambel sko­men­to­wał tek­st W naj­piek­niej­szym wspom­nieniu tli [...]

dzisiaj, 13:59Papużka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 13:19Naja sko­men­to­wał tek­st Tanatos