... czy nadal będziesz [...] – motylek96

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest motylek96 — zgromadziliśmy 4 opinie.

"... czy na­dal będziesz mnie kochał, gdy nie jes­tem już piękna i młoda... Lilith"

Py­tanie z którym zma­ga sie każda ko­bieta... Teore­tycznie ciało to tyl­ko wo­rek na kości, praw­dzi­we piękno, kry­je się w środ­ku. Aczkol­wiek to mężczyz­na spra­wia, iż czu­jemy się piękne.

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 maja 2017, 09:23

25 lat star­szy fa­cet....och nie to nie dla mnie. Nie gustuje

In­dy­go nie su­geruj się cy­fer­ka­mi, przes­taw, a zo­baczysz rok mo­jego urodze­nia.

Onej­ko dob­rze napisałaś

Poz­dra­wiam, życzę po­god­ne­go poniedziałku 

25 lat star­sze­go...chy­ba żeby zgnuśnieć do reszty he he 

Zna­my życie, by­wa różnie, nieliczni oni nie wyt­rzy­mują ciśnienia cza­su, niektóre my za­pomi­namy o tym pięknie w środ­ku. O czym nie pa­mięta­my, in­ni też nie zauważą...dy­lema­ty ;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

onejka

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 02:03Cambel do­dał no­wy tek­st I kiedy na głos [...]

dzisiaj, 01:17Logos do­dał no­wy tek­st W większości rzeczy roz­chodzi [...]

dzisiaj, 01:06Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 01:05Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:30Martini2726 wy­powie­dział się w wątku Zgadywanka Po Tek­stach Piose­nek.  

dzisiaj, 00:04Martini2726 wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]