... czy nadal będziesz [...] – motylek96

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest motylek96 — zgromadziliśmy 4 opinie.

"... czy na­dal będziesz mnie kochał, gdy nie jes­tem już piękna i młoda... Lilith"

Py­tanie z którym zma­ga sie każda ko­bieta... Teore­tycznie ciało to tyl­ko wo­rek na kości, praw­dzi­we piękno, kry­je się w środ­ku. Aczkol­wiek to mężczyz­na spra­wia, iż czu­jemy się piękne.

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 maja 2017, 09:23

25 lat star­szy fa­cet....och nie to nie dla mnie. Nie gustuje

In­dy­go nie su­geruj się cy­fer­ka­mi, przes­taw, a zo­baczysz rok mo­jego urodze­nia.

Onej­ko dob­rze napisałaś

Poz­dra­wiam, życzę po­god­ne­go poniedziałku 

25 lat star­sze­go...chy­ba żeby zgnuśnieć do reszty he he 

Zna­my życie, by­wa różnie, nieliczni oni nie wyt­rzy­mują ciśnienia cza­su, niektóre my za­pomi­namy o tym pięknie w środ­ku. O czym nie pa­mięta­my, in­ni też nie zauważą...dy­lema­ty ;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

onejka

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 16:58whiterose sko­men­to­wał tek­st W głowie pot­ra­fię urządzić [...]

dzisiaj, 16:00Trzeba Coś Ro­bić do­dał no­wy tek­st Nie, spa­dałem z to­nu, Spa­dałem [...]

dzisiaj, 16:00Trzeba Coś Ro­bić do­dał no­wy tek­st Nie, spa­dałem z to­nu, Spa­dałem [...]

dzisiaj, 12:44szary*nikt do­dał no­wy tek­st Na Twój roz­kaz czas [...]

dzisiaj, 12:22Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Paryska Wios­na

dzisiaj, 12:14fyrfle do­dał no­wy tek­st Paryska Wios­na

dzisiaj, 11:54bystry.76 sko­men­to­wał tek­st brak nam wy­razu ko­niec i [...]

dzisiaj, 09:37Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Fałszem praw­dy nie zmienisz.