biedny człowiek dzieli się bogaty [...] – $$ many

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest $$ many — zgromadziliśmy 34 opinie.

bied­ny człowiek
dzieli się
bo­gaty jest podzielo­ny

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 maja 2019, 16:41

Echhh, widzę, że so­bie zna­lazłeś wro­ga i co­raz le­piej przy­goto­wujesz się do kruc­ja­ty. :D
To dru­gie pochwa­lam. :)
Otóż nie jes­tem Ci wro­giem, nie jes­tem wro­giem ni­komu na tym por­ta­lu, no chy­ba, że przeokrutnie [...] — czytaj całość

"Taaak, to ja ga­dam od rzeczy, a Two­je wy­po­wie­dzi były spójne, lo­giczne i bar­dzo me­ryto­ryczne"
Da­lej tyl­ko mącisz i mącisz, a kon­kretów brak, choć proszę o nie od sa­mego początku =)

"Mówisz o ko­muniz­mie [...] — czytaj całość

Taaak, to ja ga­dam od rzeczy, a Two­je wy­powie­dzi były spójne, lo­giczne i bar­dzo me­ryto­ryczne. :D
Mówisz o ko­muniz­mie i ka­pita­liz­mie, ja­ko ideolo­gii, czy masz na myśli us­trój po­lityczno-gos­po­dar­czy, bo pięknie przes­ka­kujesz, a [...] — czytaj całość

Oj, zno­wu ga­dasz od rzeczy z roz­mi­janiem, a ar­gu­men­tacji jak nie było w tym te­macie, tak da­lej nie ma... :)

Jest jeszcze jed­na duża różni­ca między ka­pita­liz­mem i ko­muniz­mem- tyl­ko ka­pita­lizm w praktyce [...] — czytaj całość

Wy­baczam zwłokę, wy­baczam brak zro­zumienia, wy­baczam roz­mi­janie się we włas­nych twier­dze­niach itd. :D
Wiesz czym się różni ka­pita­lizm od ko­muniz­mu? Ka­pita­lizm, to wy­zysk człowieka przez człowieka. A ko­munizm? Od­wrot­nie. :D
Za­pew­niam Cię, że Chiny [...] — czytaj całość

Wy­bacz zwłokę, ale nie miałem dostępu do pc, a nie chciałem pi­sać mo­bil­nie, bo to katorga
(mam nadzieję, że cy­tat­ki nie usuną mi wypowiedzi)

Co do Chin... prze­cież swoimi wy­powie­dziami kon­sekwen­tnie przy­bijasz mi piątkę. [...] — czytaj całość

Udało mi się ja­koś tu odpowiedzieć.
Mam nadzieję, że Autor myśli mi wy­baczy gadoolstwo.

Poz­dra­wiam :)) 

Co do Le­nina, to wiele świad­czy, że możesz mieć rację (Ty, al­bo Sut­ton), zna­my wiele faktów z je­go życia, niektóre mogą rzeczy­wiście wska­zywać, że ktoś mu, de­likat­nie mówiąc, po­magał. Jeśli chodzi o [...] — czytaj całość

Nie kreuję żad­nych tez, nie twier­dzę, że jes­tem nieomyl­ny, nie lu­bię tyl­ko, jak ktoś próbu­je na siłę udo­wod­nić mój dom­niema­ny błąd pod­pierając się włas­ny­mi błęda­mi.

„Przed­miotem dys­kusji jest za­cyto­wane prze­ze mnie [...] — czytaj całość

Co jest wierutną bzdurą. Bieda jest korzys­tnym zja­wis­kiem w ko­muniz­mie, bo do opo­ru i re­woluc­ji pot­rzeb­ne jest zap­lecze fi­nan­so­we i społeczne. Dla­tego też ko­munizm tępił kościół, który miał his­to­rycznie gi­gan­tyczne doświad­cze­nie w [...] — czytaj całość

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 11:10PetroBlues sko­men­to­wał tek­st To, że ktoś chwy­ta [...]

dzisiaj, 10:54Niusza do­dał no­wy tek­st Jeżeli życie jest sztuką [...]

dzisiaj, 10:49Niusza do­dał no­wy tek­st Nie każdy ho­mosek­sualis­ta to [...]

dzisiaj, 10:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 10:20ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 10:17ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]

dzisiaj, 10:15ODIUM sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 10:03Niusza sko­men­to­wał tek­st A gdy­by życie po [...]

dzisiaj, 09:25Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Jesienna mi­niatur­ka pod no­gami

dzisiaj, 09:23Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st ***