Czas, dla każde­go jest [...] – Maverick123

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Maverick123 — zgromadziliśmy 3 opinie.

Czas, dla każde­go jest czymś/kimś in­nym, dla mnie miej­scem, dla Aure­liu­sza Augus­ty­na z Hip­po­ny to ludzie, czymś niez­na­nym dla in­nych... i dob­rze. Czas po­wi­nien nam pomóc zro­zu­mieć kim nap­rawdę jes­teśmy i... dokąd zmie­rza­my.

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 czerwca 2018, 14:47

Dokąd zmie­rza­my? Mi­mo wiary i re­ligii, a za­tem wy­magań z nich wo­bec mnie płynących, to jed­nak ni­cość chy­ba najsprawiedliwsza. 

Myśle­nie w ka­tego­riach czar­no--białych pro­wadzi do bra­ku to­leran­cji dla wieloz­naczności... Czas dla każde­go człowieka na ziemi nie bieg­nie w ten sam sposób, pos­trze­gamy różny upływ cza­su, raz nam się dłuży, a in­nym ra­zem bieg­nie szybciej... 

Czas jest al­bo go nie ma, nie wiem , że to nie ko­lej­ne pojęcie ludzi nie mogących po­godzić się ze zmar­szczka­mi, si­wymi włosa­mi, bra­kiem erek­cji, bólem, niedołężnością. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 10:36cyt.adela do­dał no­wy tek­st Poezja życia

dzisiaj, 10:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VI 

dzisiaj, 10:21cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Abecadno

dzisiaj, 09:32yestem sko­men­to­wał tek­st Tak bar­dzo chce­my być [...]

dzisiaj, 09:30yestem sko­men­to­wał tek­st Nie połączy­my się będąc [...]

dzisiaj, 09:29yestem sko­men­to­wał tek­st Abecadno

dzisiaj, 07:55RozaR sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 07:53RozaR sko­men­to­wał tek­st Ludzie są naiw­ni. Cza­sami [...]

dzisiaj, 07:08Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Nie połączy­my się będąc [...]

wczoraj, 23:01szpiek do­dał no­wy tek­st Tak bar­dzo chce­my być [...]