Czas, dla każde­go jest [...] – Maverick123

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Maverick123 — zgromadziliśmy 3 opinie.

Czas, dla każde­go jest czymś/kimś in­nym, dla mnie miej­scem, dla Aure­liu­sza Augus­ty­na z Hip­po­ny to ludzie, czymś niez­na­nym dla in­nych... i dob­rze. Czas po­wi­nien nam pomóc zro­zu­mieć kim nap­rawdę jes­teśmy i... dokąd zmie­rza­my.

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 czerwca 2018, 16:47

Dokąd zmie­rza­my? Mi­mo wiary i re­ligii, a za­tem wy­magań z nich wo­bec mnie płynących, to jed­nak ni­cość chy­ba najsprawiedliwsza. 

Myśle­nie w ka­tego­riach czar­no--białych pro­wadzi do bra­ku to­leran­cji dla wieloz­naczności... Czas dla każde­go człowieka na ziemi nie bieg­nie w ten sam sposób, pos­trze­gamy różny upływ cza­su, raz nam się dłuży, a in­nym ra­zem bieg­nie szybciej... 

Czas jest al­bo go nie ma, nie wiem , że to nie ko­lej­ne pojęcie ludzi nie mogących po­godzić się ze zmar­szczka­mi, si­wymi włosa­mi, bra­kiem erek­cji, bólem, niedołężnością. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 10:58.Rodia sko­men­to­wał tek­st Sumą błędów jest stwier­dzić, [...]

dzisiaj, 10:53.Rodia sko­men­to­wał tek­st Człowieka zmu­sisz do mil­cze­nia [...]

dzisiaj, 10:51.Rodia sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

dzisiaj, 09:21Spruta sko­men­to­wał tek­st daleko stąd daw­no te­mu żyli ona [...]

dzisiaj, 09:13Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Tak długo trzy­masz za [...]

dzisiaj, 06:21eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Napiękniejszei naj­bar­dziej fas­cy­nujące jest [...]

dzisiaj, 06:18eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dobre uczyn­ki są łat­wiej­sze [...]

dzisiaj, 04:42oszi3 do­dał no­wy tek­st Kto chce uto­pić w [...]

dzisiaj, 04:36rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Skrajna ab­sty­nen­cja pro­wadzi do [...]