Czas, dla każde­go jest [...] – Maverick123

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Maverick123 — zgromadziliśmy 3 opinie.

Czas, dla każde­go jest czymś/kimś in­nym, dla mnie miej­scem, dla Aure­liu­sza Augus­ty­na z Hip­po­ny to ludzie, czymś niez­na­nym dla in­nych... i dob­rze. Czas po­wi­nien nam pomóc zro­zu­mieć kim nap­rawdę jes­teśmy i... dokąd zmie­rza­my.

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 czerwca 2018, 14:47

Dokąd zmie­rza­my? Mi­mo wiary i re­ligii, a za­tem wy­magań z nich wo­bec mnie płynących, to jed­nak ni­cość chy­ba najsprawiedliwsza. 

Myśle­nie w ka­tego­riach czar­no--białych pro­wadzi do bra­ku to­leran­cji dla wieloz­naczności... Czas dla każde­go człowieka na ziemi nie bieg­nie w ten sam sposób, pos­trze­gamy różny upływ cza­su, raz nam się dłuży, a in­nym ra­zem bieg­nie szybciej... 

Czas jest al­bo go nie ma, nie wiem , że to nie ko­lej­ne pojęcie ludzi nie mogących po­godzić się ze zmar­szczka­mi, si­wymi włosa­mi, bra­kiem erek­cji, bólem, niedołężnością. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 00:08MyArczi sko­men­to­wał tek­st Gdy byłam małą dziew­czynką, [...]

dzisiaj, 00:05MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dzisiaj zatęskniłam za daw­na [...]

wczoraj, 23:07MyArczi sko­men­to­wał tek­st sześćdziesiąt trzy wys­trzały w [...]

wczoraj, 23:05Kedar do­dał no­wy tek­st Mgła nad łąką ra­no, [...]

wczoraj, 21:30Arafat22 do­dał no­wy tek­st Maratończyk

wczoraj, 20:58Thé vert sko­men­to­wał tek­st w podróży

wczoraj, 20:31zofija do­dał no­wy tek­st Najlepiej w życiu wychodzi [...]

wczoraj, 20:13zofija do­dał no­wy tek­st Horyzont - kryjówka słońca.  

wczoraj, 19:47zofija sko­men­to­wał tek­st Biedactwo wewnętrzne