Czasami trzeba umrzeć dla [...] – Logos

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Logos — zgromadziliśmy 8 opinii.

Cza­sami trze­ba um­rzeć dla sa­mego siebie, aby in­ni mog­li się na­rodzić.

myśl • 19 lipca 2018, 22:36

Było nieod­po­wied­nie. Te­raz sta­je się o wiele lepsze. 

ro­zumiem, że to nie jest odpowiednie? 

Lep­sze oz­nacza od­po­wied­nie dla mnie. 

a co znaczy lepsze? 

Te­raz? Po lep­sze życie. 

a dokąd idziesz? 

Cza­sem nie war­to na­wet umierać, tyl­ko za­cisnąć zęby i iść dalej. 

trze­ba um­rzeć dla sa­mego siebie, by móc na­rodzić się w innych

tak to widzę 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
K L M
Aktywność

dzisiaj, 21:34Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Może to, co w [...]

dzisiaj, 21:23Przegrany Zwy­cięzca sko­men­to­wał tek­st .samotność ot­wiera drzwi do [...]

dzisiaj, 20:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st Logicznym jest, że pra­cuje­my [...]

dzisiaj, 20:21fyrfle sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu

dzisiaj, 20:13fyrfle do­dał no­wy tek­st Próbując nie gar­dzić

dzisiaj, 20:08finezja do­dał no­wy tek­st Czasami życie toczy się [...]

dzisiaj, 19:06piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 19:01Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 18:51marka sko­men­to­wał tek­st Oczarowanie drugą osobą jest [...]

dzisiaj, 18:51marka sko­men­to­wał tek­st Oczy, które kochają, pat­rzą [...]