Cudze słabości, których znieść [...] – CiepłaWoda

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest CiepłaWoda — zgromadziliśmy 10 opinii.

Cudze słabości, których znieść nie możesz, stają się twoją niemocą.

myśl
zebrała 16 fiszek • 21 kwietnia 2017, 19:27

Wiola, czy Ty zaw­sze tak mu­sisz ? aż dech za­piera ? 

Może po­wyższa myśl do­tyczy auto­des­truk­tywnych zacho­wań ukocha­nych przez nas osób? 

Ow­szem tek­st po­budza do myśle­nia, po­dałam jed­no ze sko­jarzeń... :) 

Dzieci... hmmm, te­mat wo­da... CiepłaWo­da... :)
Ale też oso­by cho­re, niepełnos­praw­ne, mające wa­dy cha­rak­te­ru, nałogi itp... wszys­cy, których kocha­my, a mają ja­kieś słabości...
Bar­dzo uni­wer­salny i mądry tek­st. :)) 

nie, tek­st nie ma nic wspólne­go ze sta­ruszka­mi, wręcz prze­ciw­nie :) 

Hmmm..., mnie również się sko­jarzyło po ko­men­tarzu Cris, że te słabości sta­ruszków, których znieść nie możemy po­win­ny stać się naszą siłą ... Oni już tych sił z siebie nie wyk­rzeszą i zaw­sze pot­rze­bują pomocy.

Myśl jak sądzę usy­tuowa­na jest w in­nym kontekście. 

Sko­jarzyłam ze sta­ruszką/kiem/ ich słabościami, na które nie ma się wpływu i zos­ta­je bezsilność...
Pozdrawiam. 

Bar­dzo dobre!
Do wyróżnienia.
Poz­dra­wiam ciepło i mok­ro. :)) 

Ko­lej­na myśl z tych genialnych...:-))) 

Cudze słabości budzą nies­mak, kiedy są siebie świado­me, lecz narzu­cają swoją biedę. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

fyrfle

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 07:09Nughal do­dał no­wy tek­st Jesteśmy to­pieni w rze­ce [...]

dzisiaj, 06:24fyrfle do­dał no­wy tek­st OŚWIĘCIM

dzisiaj, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

wczoraj, 23:08LiaMort sko­men­to­wał tek­st Życie to chwi­la, która [...]

wczoraj, 21:02.Rodia sko­men­to­wał tek­st wiele mnie uj­mu­je, więc [...]

wczoraj, 21:02szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 20:59.Rodia sko­men­to­wał tek­st pisaki

wczoraj, 20:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ty M cza­sem

wczoraj, 20:37M44G sko­men­to­wał tek­st Ty M cza­sem

wczoraj, 20:29piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ty M cza­sem